U Slo­ve­ni­ji naj­ve­će plaće ima 57 za­pos­le­nih u Mi­cro­sof­tu

Me­đu pr­vih de­set s naj­ve­ćim mje­seč­nim pri­ma­nji­ma dje­lat­ni­ka naj­vi­še je far­ma­ce­ut­skih i in­for­ma­tič­kih kom­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ko­je kom­pa­ni­je ima­ju naj­ve­će plaće u Slo­ve­ni­ji? Pre­ma po­da­ci­ma lis­ta Fi­nan­ce, slo­ven­ska po­druž­ni­ca Mi­cro­sof­ta, ko­ja je rni­jih go­di­na obič­no bi­la na pr­vom mjes­tu, ili ma­lo ni­že, proš­le go­di­ne je opet bi­la vo­de­ća. Na­ime, 57 za­pos­le­ni­ka pri­mi­lo je u pro­sje­ku 8786 eura bru­to mje­seč­ne plaće, što je 5,6 pu­ta vi­še od pro­sječ­ne slo­ven­skog bru­to plaće proš­le go­di­ne, a ka­da se od­bi­ju svi tro­ško­vi, pro­sječ­na pla­ća u Mi­cro­sof­tu iz­no­si 4386 eura. To je 4,3 pu­ta vi­še od lanj­skog pro­sje­ka slo­ven­ske ne­to plaće.

Me­đu pr­vih de­set slo­ven­skih kom­pa­ni­ja s naj­ve­ćim pla­ća­ma ne­ko­li­ko je tr­go­va­ca li­je­ko­vi­ma kao što su Roc­he, No­var­tis, Bayer i Joh­n­son & Joh­n­son. U tim tvrt­ka­ma tra­ži se vi­so­ko kva­li­fi­ci­ran o osob­lje, ri­ječ je obič­no o struč­nja­ci­ma s po­dru­čja me­di­ci­ne ili far­ma­ci­je, s pro­daj­nim vje­šti­na­ma. Na po­pi­su su snaž­no zas­tup­lje­ne ener­get­ske tvrt­ke iz­rav­no ili ne­iz­rav­no u vlas­niš­tvu dr­ža­ve (HSE, Pli­no­vo­di, HSE Invest, NEK, Eles, GENI, Drav­ske elek­tra­ne, Sav­ske elek­tra­ne i Ter­mo­elek­tra­na Bres­ta­ni­ca). Me­đu jav­nim po­du­ze­ći­ma, ko­ja se hva­le vi­so­kim pla­ća­ma na­la­ze se DUTB i SDH. U DUTBu 92 za­pos­le­ni­ka u pro­sje­ku je proš­le go­di­ne do­bi­lo 4109 eura bru­to, a u SDH je 67 za­pos­le­nih ima­lo 3979 eura, što je 5% vi­še od pro­sje­ka od 2012. do 2014.

PD

Ne­to pla­ća u slo­ven­skoj po­druž­ni­ci Mi­cro­sof­ta la­ni je iz­no­si­la pro­sječ­no 4386 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.