Rast Nje­mač­ke na osob­noj po­troš­nji

Ne­ma pa­ni­ke Na­kon so­lid­nog po­čet­ka dru­gog tro­mje­se­čja nje­mač­ko će gos­po­dar­stvo us­po­ri­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ko gos­po­dar­stvo so­lid­no je po­če­lo dru­go tro­mje­se­čje ali će tem­po ras­ta vje­ro­jat­no us­po­ri­ti do kra­ja lip­nja, obja­vi­lo je u pe­tak mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva u re­dov­nom mje­seč­nom iz­vješ­ću.

Ak­tiv­nos­ti u nje­mač­kom gos­po­dar­stvu ras­tu so­lid­nim tem­pom ali vanj­sko je okru­že­nje još uvi­jek te­ško i vr­lo se po­la­ko opo­rav­lja, na­po­mi­nju u mi­nis­tar­stvu. Naj­važ­ni­ji je po­kre­tač ras­ta osob­na po­troš­nja, do­da­ju.

“Na­kon po­zi­tiv­nog po­čet­ka 2016. nje­mač­ki gos­po­dar­ski rast vje­ro­jat­no će ma­lo us­po­ri­ti u dru­gom tro­mje­se­čju, iz­me­đu os­ta­log i za­to što će pro­ljet­ni opo­ra­vak u gra­đe­vin­skom sek­to­ru vje­ro­jat­no bi­ti ma­nje iz­ra­žen no što je uobi­ča­je­no, s ob­zi­rom na bla­gu zi­mu”, do­da­ju u mi­nis­tar­stvu. U pr­vom je tro­mje­se­čju nje­mač­ko gos­po­dar­stvo po­ra- slo 0,7 pos­to, po­du­pr­to snaž­nom osob­nom po­troš­njom, ve­ćim ula­ga­nji­ma u gra­đe­vin­skom sek­to­ru i po­ja­ča­nom jav­nom po­troš­njom na zbri­nja­va­nje iz­bje­gli­ca ko­ji su vi­še ne­go na­dok­na­di­li pad u seg­men­tu vanj­sko­tr­go­vin­ske raz­mje­ne. U ci­je­loj go­di­ni ak­tiv­nos­ti bi po pro­cje­na­ma vla­de tre­ba­le po­ras­ti 1,7%, is­tim tem­pom kao i u proš­loj go­di­ni ka­da je glav­ni mo­tor ras­ta bi­la po­troš­nja ku­ćans­ta­va.

REUTERS

U pr­vom tro­mje­se­čju rast od 0,7 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.