PLATIO 3,46 MIL. DO­LA­RA ZA RUČAK S BUFFETTOM

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ano­nim­ni ku­pac platio je 3,46 mi­li­ju­na do­la­ra za ručak s War­re­nom Buffettom, jed­nim od naj­ve­ćih svjet­skih inves­ti­to­ra, obja­vio je u su­bo­tu Reuters. No­vac će bi­ti upla­ćen zak­la­di Gli­ce iz San Fran­cis­ca ko­ja pru­ža zdrav­s­tve­nu za­šti­tu i hra­nu be­skuć­ni­ci­ma i si­ro­maš­ni­ma. Pe­tod­nev­na draž­ba na eBayu za­vr­ši­la je u pe­tak na­ve­čer. Buf­fett je do­sad or­ga­ni­zi­rao 17 do­bro­tvor­nih draž­bi za Gli­de i sku­pio 23,6 mi­li­ju­na do­la­ra. Zak­la­da, či­ji go­diš­nji pro­ra­čun iz­no­si 17 mi­li­ju­na od­la­ra, go­diš­nje osi­gu­ra­va 750.000 obro­ka, 815.000 čis­tih injek­ci­ja i pla­ća van­škol­ske pro­gra­me za 450 dje­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.