JAPAN IMA NAJNIŽU STOPU ROĐENIH

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Japan je pres­ti­gao Nje­mač­ku kao dr­ža­va s naj­ma­njom sto­pom na­ta­li­te­ta u svi­je­tu, po­ka­zu­je naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nje. U raz­dob­lju iz­me­đu 2010. i 2014. go­di­ne Japan je imao oko 8 dje­ce na ti­su­ću sta­nov­ni­ka, a proš­le go­di­ne taj broj bio je 8,34. Nje­mač­ka sto­pa na­ras­la je s 8,24 na 8,6 dje­ce, po­ka­za­lo je no­vo is­tra­ži­va­nje nje­mač­ke tvrt­ke BDO i Ham­bur­škog ins­ti­tu­ta za me­đu­na­rod­nu eko­no­mi­ju (HWWI). Au­to­ri is­tra­ži­va­nja is­tak­nu­li su da Nje­mač­ka sto­pa na­ta­li­te­ta mo­ra na­ras­ti ba­rem 23 pos­to ako se želi pre­okre­nu­ti ne­ga­ti­van de­mo­graf­ski trend.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.