Han­fa upo­zo­ra­va na opas­nost od ‘užit­ni­ca’

No­vi hit na tr­ži­štu skri­va ri­zi­ke, a ni­je u nad­lež­nos­ti do­ma­ćih za­ko­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Han­fa, re­gu­la­tor tr­ži­šta ka­pi­ta­la, upo­zo­ri­la je na opas­nost ko­ja pri­je­ti od no­vog hi­ta me­đu do­ma­ćim inves­ti­to­ri­ma: na tzv. užit­ni­ce. U po­s­ljed­nje vri­je­me pu­tem in­ter­net­skih por­ta­la i dru­gih ka­na­la ula­ga­či­ma u Hr­vat­skoj nu­de se raz­li­či­te tzv. ‘inves­ti­cij­ske stra­te­gi­je’, is­ti­če Han­fa, ko­je se sas­to­je od ula­ga­nja u pros­pe­ri­tet­ne, uglav­nom stra­ne kom­pa­ni­je kup­njom odre­đe­nih is­pra­va (ko­je ni­su dionice ili obvez­ni­ce!). Ri­ječ je cer­ti­fi­ka­ti­ma, po­t­vr­da­ma, ku­po­ni­ma ili slič­nim pa­pi- ri­ma ko­ji­ma se stje­če pra­vo na su­dje­lo­va­nje u do­bi­ti, ili se kom­pa­ni­ja ona obve­zu­je is­pla­ti­ti odre­đe­ni pri­nos na ulo­že­no. Is­pra­ve ko­je omo­gu­ću­ju su­dje­lo­va­nje u do­bi­ti na­zi­va­ju se ‘užit­ni­ce’ (eng. par­ti­ci­pa­tory no­te), po­ja­ša­nja­va re­gu­la­tor, no uko­li­ko se do­bit ne os­tva­ri ima­telj su­dje­lu­je u po­kri­va­nju gu­bit­ka druš­tva do vi­si­ne ulo­ga. Užit­ni­ca­ma i os­ta­lim ins­tru­men­ti­ma po­put cer­ti­fi­ka­ta, za­jed­nič­ko je ni­su vri­jed­nos­ni pa­pi­ri, ne daju pra­va na su­dje­lo­va­nje u od­lu­či­va­nju i ne mo­že ih se slo­bod­no pro­da­ti na tr­ži­štu. Kao ne­pre­no­si­ve vri­jed­nos­ni­ce ni­su ure­đe­ni do­ma­ćim Za­ko­nom o tr­ži­štu ka­pi­ta­la ni­ti su u nad­lež­nos­ti Han­fe. Tak­va ula­ga­nja su ri­zič­na jer za njih ne pos­to­ji jav­ne in­for­ma­ci­ja ni­ti vri­je­di za­šti­ta za ula­ga­te­lja, a po­đu li stva­ri po zlu, prav­du se is­klju­či­vo se mo­že tra­ži­ti na su­du u gra­đan­sko­prav­nom pos­tup­ku. “Imaj­te na umu da ovak­va ula­ga­nja ni­su za vas ako nis­te is­kus­ni ula­ga­telj na tr­ži­štu ka­pi­ta­la ko­ji ra­zu­mi­je i u mo­guć­nos­ti je pri­hva­ti­ti vr­lo vi­so­ke ri­zi­ke tih ula­ga­nja”, upo­zo­ra­va­ju iz Han­fe.

Pe­tar-Pi­er­re Ma­tek, Han­fa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.