NO­VI ŠEF UNICREDITA NAJ­RA­NI­JE U SR­P­NJU

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

No­vi iz­vr­š­ni di­rek­tor UniCredita, ko­ji će na toj po­zi­ci­ji za­mi­je­ni­ti Fe­de­ri­ca Ghi­zzo­ni­ja, bit će iz­a­bran naj­ra­ni­je kra­jem sr­p­nja, iz­ja­vio je pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Gi­usep­pe Vi­ta. “Na no­vog iz­vr­š­nog di­rek­to­ra UniCredita mo­rat će­mo pri­če­ka­ti ba­rem do kra­ja sr­p­nja”, iz­ja­vio je Vi­ta za no­vi­ne Il So­le 24 Ore. Ne­ki ins­ti­tu­ci­onal­ni inves­ti­to­ri UniCredita gu­be strp­lje­nje zbog spo­re po­tra­ge za Ghi­zzo­ni­je­vim na­s­ljed­ni­kom. Ghi­zzo­ni je pris­tao od­stu­pi­ti u svib­nju na­kon ne­za­do­volj­stva di­oni­ča­ra ci­je­nom di­oni­ca ban­ke, pro­fi­ta­bil­noš­ću i pro­ble­mom manj­ka ka­pi­ta­la.

FOTOLIA

Fe­de­ri­co Ghi­zzo­ni je u od­la­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.