Po­li­tič­ka dra­ma sto­pi­ra čiš­će­nje ces­tar­skih du­go­va

Kas­ne Po­nu­de sa­vjet­ni­ka za plan re­fi­nan­ci­ra­nja 1,8 ml­rd. eu­ra du­ga tre­ba­li otvo­ri­ti pri­je 10 da­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Na­vod­no se na po­ziv­ni na­tje­čaj ja­vi­lo šest glo­bal­nih igra­ča, me­đu ko­ji­ma su i Rot­h­s­c­hild, Blac­k­s­to­ne, La­zard

Slič­no kao i u slu­ča­ju obve­za sre­diš­njeg pro­ra­ču­na po jav­nom du­gu, i za ces­tar­ski sek­tor, či­ja je bi­lan­ca op­te­re­će­na sa 40ak mi­li­jar­di ku­na du­go­va, ova je godina ma­nje na­pe­ta, ali je 2017. u tom po­gle­du pri­lič­no iz­a­zov­na. Do­da li se to­me op­će­ni­to po­volj­na si­tu­aci­ja na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma, ra­zum­lji­vo je što su mi­nis­tri Oleg But­ko­vić i Zdrav­ko Marić na sa­mom po­čet­ku man­da­ta vi­so­ko na lis­ti pri­ori­te­ta ran­gi­ra­li pro­jekt fi­nan­cij­skog i pos­lov­nog res­truk­tu­ri­ra­nja ces­tar­skog sek­to­ra. Pro­tek­lih mje­se­ci po­nav­lja­li su ka­ko se taj sve­obu­hvat­ni plan, koji je u di­je­lu fi­nan­cij­skog res­truk­tu­ri­ra­nja pre­dvi­đao re­fi­nan­ci­ra­nje oko 1,8 mi­li­jar­di eu­ra du­go­va (auto)ces­tar­skog sem­gen­ta, do­go­va­ra u su­rad­nji sa Svjet­skom ban­kom. Je li se ak­tu­al­ni po­li­tič­ki kr­klja­nac na­kon od­go­de iz­da­nja dr­žav­nih obvez­ni­ca odra­zio i na zas­toj u pri­pre­ma­ma pla­na re­pro­gra­ma du­go­va hr­vat­skih ces­tar­skih po­du­ze­ća? Pre­ma saz­na­nji­ma Pos­lov­nog dnev­ni­ka, re­sor­no je mi­ni- stras­tvo pro­me­ta, po­mor­stva i in­fras­truk­tu­re još pri­je de­se­tak da­na tre­ba­lo upri­li­či­ti otva­ra­nje fi­nan­cij­skih po­nu­da kan­di­da­ta za sa­vjet­ni­ke za taj po­sao. Na­vod­no se na po­ziv­ni na­tje­čaj ja­vi­lo šest glo­bal­nih igra­ča spe­ci­ja­li­zi­ra­nih za tu vr­stu pos­la. Me­đu nji­ma su i ne­ka do­bro poz­na­ta ime­na: Rot­h­s­c­hild, Blac­k­s­to­ne, La­zard... Ka­ko se tvr­di u re­do­vi­ma investicijskih ban­ka­ra, pr­vot­nim je pla­nom pre­dvi­đe­no da sa­vjet­nik u ro­ku od tri mje­se­ca iz­ne­se pri­jed­log pla­na re­fi­na­ci­ra­nja, na­kon če­ga bi us­li­je­di­la ope­ra­ci­ona­li­za­ci­ja, uklju­ču­ju­ći i iz­bor aran­že­ra. Kak­ve su šan­se da se ro­ko­vi ne pro­bi­ju, te­ško je re­ći. Dok u Svjet­skoj ban­ci ci­je­lu pri­ču za­sad ne ko­men­ti­ra­ju, iz Mi­nis­tar­stva pro­me­ta ni­smo us­pje­li do­bi­ti ni kr­nji od­go­vor je li pla­ni­ra­no otva­ra­nje po­nu­da obav­lje­no, ka­da se oče­ku­je oda­bir sa­vjet­ni­ka te ko­li­ke su ukup­ne po­tre­be re­fi­nan­ci­ra­nja HACa, ARZa i HCa u ovoj, a ko­li­ke u idu­ćoj go­di­ni.

RAČUNALO SE DA BI SE RE­FI­NAN­CI­RA­NJE 40-AK POS­TO DU­GA ZA AUTO­CES­TE RJEŠAVALO PO­ČET­KOM IDU­ĆE GO­DI­NE

Pre­ma ok­vir­nim pro­cje­na­ma, na­ime, ove go­di­ne one iz­no­se 600-700 mi­li­ju­na eu­ra, a do­go­di­ne bli­zu mi­li­jar­du eu­ra. Ko­li­ko mi­nis­tru But­ko­vi­ću i nje­go­vu ti­mu paž­nju u po­s­ljed­nje vri­je­me od­v­la­če na­te­za­nja oko sa­bor­ske ve­ći­ne vi­djet će se usko­ro i na pri­mje­ru draf­ta stu­di­je pos­lov­nog res­truk­tu­ri­ra­nja Hr­vat­skih auto­ces­ta, za koji je But­ko­vić naj­av­lji­vao da će bi­ti go­tov do kra­ja ovog mje­se­ca. Što se ti­če fi­nan­cij­skog res­truk­tu­ri­ra­nja, računalo se da bi se re­fi­nan­ci­ra­nje 40-ak pos­to du­ga za auto­ces­te rješavalo po­čet­kom idu­će go­di­ne.

Pre­ma po­s­ljed­njim dos­tup­nim fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma, HACo­ve su du­go­roč­ne obve­ze pre­ma ban­ka­ma i dru­gim kre­di­to­ri­ma pot­kraj ruj­na 2015. iz­no­si­le 22,3 mi­li­jar­de ku­na, a krat­ko­roč­ne dalj­njih 1,45 mi­li­jar­di. S oko 3,1 mi­li­jar­dom eu­ra na kra­ju 2015. za­du­že­nost HACa je ne­što sma­nje­na u od­no­su na sta­nje na kra­ju 2014. (s 20,5 du­go­roč­nih i 3,5 ml­rd. ku­na krat­ko­roč­nih obve­za). Ove go­di­ne sa­mo dos­pi­je­ća glav­ni­ce du­ga su mu 466 mi­li­ju­na eu­ra (uklju­čuj­ći i ka­ma­te 575 mi­li­ju­na eu­ra), a do­go­di­ne je to i znat­no vi­še.

Auto­ces­ta Ri­je­ka Za­greb (ARZ), ko­ja se u pr­va tri la­njo­ko ska kvar­ta­la po­hva­li­la osam pos­to ve­ćim prihodima od ces­ta­ri­na, pot­kraj tre­ćeg tro­mje­se­čja je pre­ma sta­nju du­ga bi­la na 6,9 mi­li­jar­di ku­na ili 900 mi­li­ju­na eu­ra, pri če­mu se 6,75 mi­li­jar­di ku­na od­no­si­lo na du­go­roč­ne obve­ze, a ma­nje od 190 na one dos­pi­je­ća do go­di­nu da­na, tj. do kra­ja ruj­na 2016.

Kad su po­sri­je­di du­go­vi i nji­ho­vo ser­vi­si­ra­nje Hrvatske ces­te, za raz­li­ku od od auto­ces­ta, HC uglav­nom ima­ju za­du­že­nja kod do­ma­ćih ba­na­ka, a ukup­ne im obve­ze do­se­žu pri­bliž­no de­set mi­li­jar­di ku­na, a pre­ma fi­nan­cij­skom pla­nu, i nji­ma će po­tre­be re­fi­nan­ci­ra­nja 2017. po­ras­ti. Uz 1,75 mi­li­jar­di ku­na glav­ni­ce, na ser­vi­si­ra­nje du­go­va oti­ći će im ne­što ve­ćih 2,3 mi­li­jar­de.

Mi­nis­tar Marić je go­vo­re­ći o pro­jek­tu res­truk­tu­ri­ra­nja u ces­tar­skom sek­to­ru, a tu se u pr­vom re­du go­vo­ri o HACu, vi­še pu­ta po­no­vio ka­ko su ovo­go­diš­nja dos­pi­je­ća vi­še-ma­nje ri­je­še­na, no da se mo­ra gledati na du­lji rok. “U idu­će tri­če­ti­ri go­di­ne dos­pi­je­va im glav­ni­na du­go­va, i to ma­njim di­je­lom onog po­volj­ni­jeg, od mul­ti­la­te­ral­nih fi­nan­cij­skih.

FOTOLIA

PATRIK MACEK/PIXSELL

Mi­nis­tar Oleg But­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.