Vi­sok pre­mij­ski skok Cro­atia zdrav­s­tve­nog i Tri­glav osi­gu­ra­nja

Osi­gu­ra­va­te­lji u pet mje­se­ci Za­us­tav­lje­no dvo­go­diš­nje uru­ša­va­nje pre­mi­je na obvez­nim auto­osi­gu­ra­nji­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BO­ŽI­CA BABIĆ

Cro­atia zdrav­s­tve­no oba­ra re­kor­de u pre­mi­ji, no­vo dis­ci­pli­ni­ra­nje na ugo­va­ra­nju auto­osi­gu­ra­nja po­pra­vi­lo uči­nak Eu­ro­her­ca i Ja­dran­skog

Cro­atia zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje (CZO) nas­tav­lja oba­ra­ti re­kor­de: iz­me­đu svib­nja ove go­di­ne i svib­nja 2015. to je druš­tvo pre­mi­ju po­ve­ća­lo za vi­še od 53 pos­to, kon­kret­no sa 95,9 na 146,9 mi­li­ju­na ku­na. Dvoz­na­men­kast rast pre­mi­je CZO bi­lje­ži već tre­ću go­di­nu za­re­dom, u pret­hod­ne dvi­je uči­nak je iz­no­sio 35, od­nos­no 14 mi­li­ju­na ku­na.

U seg­men­tu do­bro­volj­nih zdrav­s­tve­nih osi­gu­ra­nja CZO je unu­tar in­dus­tri­je osi­gu­ra­nja bio i os­tao li­der, o če­mu uz pre­mi­ju svje­do­či i broj ugo­vo­re­nih po­li­ca do­pun­skog zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja: na kra­ju svib­nja 2014. bi­lo ih je 20.917, dok je svi­banj 2016. za­klju­čen sa 61.865 po­li­ca.

Grgić se opo­rav­lja

Po ras­tu pre­mi­je za pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne nas­pram is­tog raz­dob­lja 2015., ka­ko ot­kri­va pre­li­mi­nar­no iz­vješ­će Hr- vat­skog ure­da za osi­gu­ra­nje, iza CZOa smjes­ti­lo se Tri­glav osi­gu­ra­nje, či­ja je premija iz­me­đu dva svib­nja rasla sa 159,8 na 182 mi­li­ju­na ku­na.

Kod os­tat­ka kon­ku­ren­ci­je ne­ma iz­ne­na­đe­nja, go­to­vo su pres­li­ka­ni tren­do­vi koji su obi­lje­ži­li ugo­va­ra­nje pre­mi­je u trav­nju. Al­li­anz ni­je us­pio za­us­ta­vi­ti ne­ga­tiv­nu spi­ra­lu, premija je nas­ta­vi­la pad i u svib­nju, na go­diš­njoj ra­zi­ni iz­no­sio je vi­so­kih 19,5 pos­to, od­nos­no premija je pa­la s lanj­skih 619 na ovo­go­diš­njih 498 mi­li­ju­na ku­na.

Is­to­dob­no, Al­li­anz ni­je za­bi­lje­žio ma­nji broj ugo­vo­re­nih po­li­ca. Na­pro­tiv, na kra­ju svib­nja 2016. bi­lo ih je vi­še za 1639 ne­go na kra­ju lanj­skog svib­nja, što za­pra­vo zna­ko­vi­to po­ka­zu­je da je druš­tvo u pro­ma­tra­nom raz­dob­lju vje­ro­jat­no iz­gu­bi­lo dva­tri ve­li­ka kli­jen­ta s iz­daš­nim po­li­ca­ma.

Pa­ra­lel­no Eu­ro­herc i Ja­dran­sko osi­gu­ra­nje, za raz­li­ku od svib­nja 2015., kad su bi­lje­ži­li ne­ga­ti­van trend, pre­mi­je su im pa­le 9,5 od­nos­no 13,1 pos­to, ove go­di­ne svje­do­če la­ga­no oz­drav­lje­nje. Oba su druš­tva is­ka­za­la plus, kod Eu­ro­her­ca je rast pre­mi­je iz­no­sio skrom­nih 0,7 pos­to, na 324 mi­li­ju­na ku­na, a Ja­dran­skog 4,2 pos­to, na 209 mi­li­ju­na ku­na. To­me je ne­dvoj­be­no ku­mo­va­lo (ne)oče­ki­va­no dis­ci­pli­ni­ra­nje svih dru­šta­va, pa ta­ko i ovog dvoj­ca iz por­t­fe­lja kon­cer­na Agram u vlas­niš­tvu Du­brav­ka Gr­gi­ća, na ugo­va­ra­nju po­li­ca kod obvez­nih auto­osi­gu­ra­nja (AO).

No­va dis­ci­pli­na

Na­kon dvo­go­diš­njeg, u žes­to­koj tr­žiš­noj utak­mi­ci, vr­lo dra­ma­tič­nog uru­ša­va­nja pre­mi­je auto­osi­gu­ra­nja u po­s­ljed­njih pet-šest mje­se­ci u pri­mje­ni su stro­ži uvje­ti.

Pod­sje­ti­mo, u svib­nju 2015. ukup­na AO premija u od­no­su na svi­banj 2014. pa­la je čak 18 pos­to, bi­la je ma­nja za 193 mi­li­ju­na ku­na. Pad AO pre­mi­je iz­me­đu dva po­s­ljed­nja svib­nja, iz 2016. i onog iz 2015., iz­no­sio je pak 6,3 pos­to, od­nos­no 25 mi­li­ju­na ku­na. Ukup­na premija 23 druš­tva na kra­ju ovog svib­nja iz­no­si­la je 4,05 mi­li­jar­di ku­na te je bi­la 1,2 pos­to ma­nja ne­go u svib­nju 2015. Dok je lanj­ski svi­banj za­klju­čen uz vi­so­ki rast (21,14%) pre­mi­je na životnim osiguranjima, ko­ja su do­seg­nu­la 1,33 mi­li­jar­de ku­na, ovo­go­diš­nji je do­nio pad od 4,13 pos­to, na 1,27 mi­li­jar­di ku­na.

Premija na ne­ži­vot­nim osiguranjima la­ni je pa­la 2,3 pos­to, na 2,76 mi­li­jar­di ku­na, a ove go­di­ne je rasla 0,24 pos­to, na 2,77 mi­li­jar­di ku­na.

U SVIB­NJU 2015. PREMIJA NA ŽIVOTNIM OSIGURANJIMA RASLA JE 21%, U SVIB­NJU 2016. RAST BIO 4 POS­TO

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.