Atlan­tic s 200 mi­li­ju­na ku­na re­fi­nan­ci­ra ranije du­go­ve

Obvez­ni­ce Od 200 mi­li­ju­na ku­na iz­da­nja, 115 mi­li­ju­na ku­na ide za re­pro­gram

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

Obvez­ni­ce će se iz­da­ti na pet godina s ro­kom dos­pi­je­ća 2021., a ci­je­na i pri­nos bit će objav­lje­ni nak­nad­no

Atlan­tic gru­pa Emi­la Te­des­c­hi­ja do­bi­la je ze­le­no svje­tlo Hr­vat­ska agen­ci­je za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (Han­fa) za pros­pekt s ko­jim će iz­a­ći pred ula­ga­če i po­nu­di­ti 200 mi­li­ju­na ku­na obvez­ni­ca, kao i za uvr­šte­nje tih vri­jed­nos­nih pa­pi­ra na Služ­be­no tr­ži­šte Za­gre­bač­ke bur­ze.

Obvez­ni­ce će se iz­da­ti na pet godina s ro­kom dos­pi­je­ća 2021. go­di­ne, no­mi­nal­nog iz­no­sa 1 ku­na sva­ka, ukup­nog no­mi­nal­nog iz­no­sa od 200 mi­li­ju­na ku­na, s fik­s­nom ka­mat­nom sto­pom uz po­lu­go­diš­nju is­pla­tu ka­ma­ta. Mi­ni­mal­ni no­mi­nal­ni iz­nos obvez­ni­ca ko­je se mogu upi­sa­ti je 150.000 ku­na za sva­ku po­je­di­nač­nu po­nu­du. Mak­si­mal­ni iz­nos upla­te ne­će bi­ti ogra­ni­čen, a vlas­ni­ci pos­to­je­ćih obvez­ni­ca imat će mo­guć­nost pro­da­je i/ ili za­mje­ne pos­to­je­ćih obvez­ni­ca za no­vo iz­da­nje.

Ci­je­na po ko­joj će Atlan­tic kao iz­da­va­telj po­nu­di­ti ot­kup (ili za­mje­nu) pos­to­je­će obvez­ni­ce iz­no­sit će 100 pos­to i uve­ćat će se za ste­če­nu ka­ma­tu. Bu­du­ći da će pri­nos, fik­s­na ka­mat­na sto­pa i ci­je­na iz­da­nja bi­ti poz­na­ti tek na­kon za­vr­šet­za ka raz­dob­lja po­nu­de, suk­lad­no za­ko­nu ula­ga­te­lji­ma se os­tav­lja mo­guć­nost odus­tan­ka od upi­sa alo­ci­ra­nih obvez­ni­ca u ro­ku od dva rad­na da­na.

Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz Atlan­ti­ca, gru­pa pri­kup­lje­ni no­vac pla­ni­ra is­ko­ris­ti­ti ot­kup pret­hod­no iz­da­nih obvez­ni­ca. Ri­ječ je o iz­da­nju od (no­mi­nal­no) 115 mi­li­ju­na ku­na obvez­ni­ca iz­da­nih 20. ruj­na 2011. go­di­ne ko­je na na­pla­tu sti­žu na­kon lje­ta, od­nos­no kra­jem ruj­na ove go­di­ne. Pre­os­ta­li iz­nos koji se ne is­ko­ris­ti za re­fi­nan­ci­ra­nje, oko pet mi­li­ju­na ku­na, Atlan­tic će ko­ris­ti­ti za fi­nan­ci­ra­nje rad­nog ka­pi­ta­la. Za­jed­nič­ki agen­ti i po­kro­vi­te­lji iz­da­nja su Er­ste & Ste­ier­mär­kis­c­he ban­ka, RBA i Za­gre­bač­ka ban­ka.

DALIBOR URUKALOVIĆ/PIXSELL

Emil Te­des­c­hi za­tva­ra iz­da­nje ko­je sti­že na na­pla­tu u ruj­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.