NITKO NE­ĆE KONTROLNI PA­KET SUN­ČA­NOG HVA­RA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­di­ne ra­ču­ni­ce o sma­nje­nju jav­nog du­ga prihodima od pro­da­je imo­vi­ne iz dr­žav­nog por­t­fe­lja raz­bi­le su se (i) u slu­ča­ju Sun­ča­nog Hva­ra. Na jav­noj draž­bi na Za­gre­bač­koj bur­zi za pa­ket od 29,94 pos­to di­oni­ca ju­čer ni­je bi­lo in­te­re­sa. Ve­ćin­ski di­oni­čar gru­pa­ci­ja CPI Ra­do­va­na Vi­te­ka i sam je u pos­tup­ku obja­ve po­nu­de za pre­uzi­ma­nje te ne kri­je i iz­ne­na­đe­nost po­čet­nom ci­je­nom od 28 ku­na po di­oni­ci ili 162,8 mil. ku­na za ci­je­li pa­ket, što je osjet­no vi­še od ci­je­ne ko­ju ta di­oni­ca pos­ti­že na bur­zi. Prem­da za­in­te­re­si­ra­ni, mi­ro­vin­ski fon­do­vi os­ta­li su suz­dr­ža­ni pob­naj­pri­je zbog mo­de­la pro­da­je ci­je­log pa­ke­ta di­oni­ca. Mo­del pro­da­je di­oni­ca Sun­ča­nog Hva­ra za no­vi krug Uprav­no vi­je­će Cen­tra za prodaju i res­truk­tu­ri­ra­nje, oče­ku­je se, odre­dit će vr­lo br­zo, a ovaj put iz­gled­no je da će ih inves­ti­to­ri­ma po­nu­di­ti u vi­še ma­njih pa­ke­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.