ČE­MU NO­VI CT URE­ĐAJ KA­DA GA VEĆ IMA­JU PRIVATNICI

HUP Udru­ga pri­vat­nih po­lik­li­ni­ka pro­zi­va Na­ki­ća za ne­ra­ci­onal­nost

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb HUP-Udru­ga pri­vat­nih po­lik­li­ni­ka, bol­ni­ca, lje­či­li­šta i us­ta­no­va za zdrav­s­tve­nu skrb upu­ti­la je jav­ni poziv Mi­nis­tar­stvu zdrav­lja na di­ja­log i su­rad­nju s pri­vat­ni­ci­ma, uz ocje­nu da se Mi­nis­tar­stvo ponaša ne­ra­ci­onal­no na­bav­lja­ju­ći no­vu opre­mu ko­jom već ras­po­la­žu privatnici. Po­vod je ne­dav­na na­ba­va ure­đa­ja za kom­pju­tor­sku to­mo­gra­fi­ju, če­ti­ri CT i de­vet MSCT ure­đa­ja, ukup­ne vri­jed­nos­ti 67 mi­li­ju­na ku­na, za ko­je je mi­nis­tar zdrav­lja Da­rio Na­kić proš­lo­ga tjed­na pot­pi­sao ugo­vo­re, što HUP-ova udru­ga ocje­nju­je “stra­te­ški ne­pro­miš­lje­nim i ne­ra­ci­onal­nim po­te­zom”.

Is­ti­ču da ula­ga­nje u opre­mu ko­ja već pos­to­ji, u pri­vat­nim zdrav­s­tve­nim us­ta­no­va­ma, ni­je ko­rak u pra­vo­me smje­ru. Na­vo­de da su bez­us­pješ­no po­zi­va­li mi­nis­tra na sas­ta­nak ka­ko bi raz­go­va­ra­li o su­rad­nji pri­vat­nog i jav­nog sek­to­ra. “An­ga­ži­ra­njem pri­vat­nih zdrav­s­tve­nih us­ta­no­va s ko­ji­ma dr­ža­va i pa­ci­jen­ti ima­ju po­zi­tiv­na is­kus­tva mo­že, u krat­kom ro­ku, pos­ti­ći sma­nje­nje lis­ta če­ka­nja i tro­ško­va u zdrav­s­tvu, na do­bro­bit pa­ci­je­na­ta”, ka­žu iz te udru­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.