Bo­ris Mik­šić ot­ku­pom od Cros­ca pos­tao je­di­ni vlas­nik Cor­tecCro­sa

Ina pro­da­la udje­le Mik­šić je va­žan pro­izvo­đač in­hi­bi­to­ra za za­šti­tu od ko­ro­zi­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra iz­me­đu ame­rič­ke tvrt­ke Cor­tec i Ini­ne tvrt­ke kće­ri Cros­co, za­gre­bač­ka tvrt­ka Cor­tecCros preš­la je u sto­pos­tot­no vlas­niš­tvo kor­po­ra­ci­je Cor­tec.

Cor­tec je do­sad bio 40pos­tot­ni vlas­nik tvrt­ke Cor­teCros, dok je udio od 60 pos­to bio u vlas­niš­tvu Cros­ca.

Kor­po­ra­ci­ja Cor­tec u vlas­niš­tvu Bo­ri­sa Mik­ši­ća je­dan je od naj­ja­čih pro­izvo­đa­ča in­hi­bi­to­ra za za­šti­tu od ko­ro­zi­je na svjet­skom tr­ži­štu i pro­da­je svo­je pro­izvo­de u preko 90 ze­ma­lja.

Tvor­ni­cu bi­oplas­ti­ke EcoCor­tec Mik­šić je po­kre­nuo 2006. u Hr­vat­skoj, a u me­đu­vre­me­nu je pos­ta­la europ­ski cen­tar za pro­izvod­nju an­ti­ko­ro­ziv­nih fo­li­ja na eko­lo­škoj ba­zi. Ova po­s­ljed­nja ak­vi­zi­ci­ja kor­po­ra­ci­je Cor­tec po­s­lje­di­ca je ši­re­nja kom­pa­ni­je i do­dat­nog ja­ča­nja nje­zi­na stra­te­škog po­lo­ža­ja u Eu­ro­pi. Hr­vat­ska će bi­ti glav­ni cen­tar tvrt­ke za pro­izvod­nju i dis­tri­bu­ci­ju pro­izvo­da na eu­rop­skom kon­ti­nen­tu i ši­re, pti­op­ći­li su iz Mik­ši­će­ve tvrt­ke.

Cor­teCros će se u pot­pu­nos­ti uklju­či­ti u no­vu Cor­te­co­vu stra­te­gi­ju pos­lo­va­nja sa svo­jim po­ten­ci­ja­li­ma kao što su ured u Za­gre­bu i dis­tri­bu­tiv­ni cen­tar u Spli­tu, gdje se oče­ku­je do­ra­da pro­izvo­da pre­ma Cor­te­co­voj teh­no­lo­gi­ji. Pro­izvo­di će bi­ti kon­tro­li­ra­ni no­vim la­bo­ra­to­rem či­ja grad­nja se pla­ni­ra u sko­roj bu­duć­nos­ti.

Split će bi­ti i glav­na eu­rop­ska lo­ka­ci­ja za skla­di­šte­nje Cor­te­co­vih pro­izvo­da.

S. MIDŽOR/PIXSELL

Kor­po­ra­ci­ja Cor­tec u vlas­niš­tvu je Bo­ri­sa Mik­ši­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.