Kli­ma­opre­ma su­ra­đu­je sa za­gre­bač­kim FSB-om

Zna­nost i biz­nis Do­bit će struč­nja­ke po mje­ri

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sa­mo­bor­ska

tvrt­ka Kli­ma­opre­ma sklo­pi­la je s Fa­kul­te­tom stro­jar­stva i bro­do­grad­nje u Za­gre­bu (FSB) spo­ra­zum o su­rad­nji na is­tra­ži­vač­kim, ra­zvoj­nim i obra­zov­nim pro­jek­ti­ma. Ugo­vor su pot­pi­sa­li Zvo­ni­mir Gu­zo­vić, de­kan Fa­kul­te­ta stro­jar­stva i bro­do­grad­nje, te Josip Ba­ru­šić, član Upra­ve Kli­ma­opre­me. Gu­zo­vić je tom pri­go­dom is­tak­nuo da su spremni za­do­vo­lji­ti po­tre­be Kli­ma­opre­me za po­seb­no edu­ci­ra­nim ka­dro­vi­ma ko­je će os­po­so­bi­ti te je obe­ćao da tvrt­ka ne­će mo­ra­ti tra­ži­ti struč­nja­ke u ino­zem­s­tvu. U sa­mo­bor­skoj tvrt­ki, spe­ci­ja­li­zi­ra­noj za pro­fe­si­onal­ne su­su­ta­ve kli­ma­ti­za­ci­je, is­ti­ču da će taj spo­ra­zum omo­gu­ći­ti ko­ri­šte­nje opre­me i la­bo­ra­to­ri­ja FSBa i Kli­ma­opre­me u svr­hu re­ali­za­ci­je spe­ci­fič­nih teh­nič­kih ra­do­va, po­seb­nih is­pi­ti­va­nja te is­tra­ži­vač­kog i nas­tav­nog ra­da. Kli­ma­opre­ma po­s­ljed­njih godina bi­lje­ži ve­lik rast pro­me­ta te po­se­bi­ce iz­vo­za. Ko­li­ke su po­tre­be na tr­ži­štu za nji­ho­vim pro­izvo­di­ma, do­volj­no go­vo­ri i či­nje­ni­ca da su kra­jem 2015. otvo­ri­li, uz pos­to­je­ću u Sa­mo­bo­ru, no­vu tvor­ni­cu u No­voj Gra­di­ški. Za­poš­lja­va­ju na dvi­je lo­ka­ci­je 236 lju­di, lanj­ski pri­hod im je bio 183 mi­li­ju­na ku­na ili 41 pos­to vi­ši ne­go u 2014. Is­to­dob­no im se do­bit ude­se­te­ros­tru­či­la, na 13,8 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.