Sa­po­ni­jin uz­mak do­bar je po­tez

Stru­ka o pov­la­če­nju rek­la­me

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon

što je Sa­po­nia po­vuk­la rek­la­mu “Za blis­ta­vu Hr­vat­sku”, jer ju je dio jav­nos­ti do­ži­vio sek­sis­tič­kom, i is­pri­ča­la se, za ko­men­tar smo za­mo­li­li Ka­mi­la An­to­lo­vi­ća, sud­sko­ga vje­šta­ka za ogla­ša­va­nje.

Ci­je­la se pri­ča, pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, mo­že pro­ma­tra­ti s tri sta­ja­li­šta. Za po­če­tak je važ­no na­ru­ša­va li se sa­dr­ža­jem po­ru­ke nor­ma, za­kon ili ko­deks, za­tim je važ­no ka­ko tak­va ko­mu­ni­ka­ci­ja utje­če na per­cep­ci­ju i pos­lo­va­nje Sa­po­ni­je i na kra­ju ka­ko oci­je­ni­ti pov­la­če­nje te is­pri­ku. Te­melj­no je pra­vo sva­kog po­du­ze­ća, is­ti­če An­to­lo­vić, da obli­ku­je i ko­mu­ni­ci­ra po­ru­ke u su­gla­sju sa svo­jim re­sur­si­ma i ci­lje­vi­ma.

“Pro­ma­tra­ju­ći ovu po­ru­ku i sa­dr­ža­je te va­lo­ri­zi­ra­ju­ći odred­be Za­ko­na o elek­tro­nič­kim me­di­ji­ma ko­jim se ure­đu­je ogla­ša­va­nje na te­le­vi­zi­ji, ne na­la­zi se ar­gu­men­ta­ci­ja ko­ja bi upu­ći­va­la na na­ru­ša­va­nje za­ko­na. Po­ru­ka ne­ma sa­dr­ža­ja koji bi do­vo­dio do za­ključ­ka da je že­na pri­ka­za­na na po­ni­ža­va­ju­ći na­čin. Ako pak pro­ma­tra­mo stan­dar­de stru­ke kao naj­bo­lju prak­su, etič­ke stan­dar­de ut­vr­đe­ne ko­dek­si­ma te zna­če­nje druš­tve­ne od­go­vor­nos­ti ogla­ša­va­nja, po­ru­ka sa­dr­ža­va či­nje­ni­ce ko­je upu­ću­ju na pri­ka­zi­va­nje ste­re­oti­pa, toč­ni­je tra­di­ci­onal­ne uloge žene”, ka­že An­to­lo­vić, koji vje­ru­je da je Sa­po­nia ima­la naj­bo­lje na­mje­re.

“Pri kre­aci­ji po­ru­ke izgubljene su te do­bre na­mje­re iz vi­da etič­ke di­men­zi­je sa­dr­ža­ja po­ru­ke, od­nos­no vri­jed­nos­ni sud di­je­la pri­ma­te­lja po­ru­ke koji su svo­jom ne­ga­tiv­nom re­ak­ci­jom stvo­ri­li šte­tu. Pov­la­če­nje po­ru­ke i is­pri­ka Sa­po­ni­je re­zul­tat je uoče­nih ko­mu­ni­ka­cij­skih sla­bos­ti, pa i šte­te na­ve­de­ne rek­lam­ne po­ru­ke. Da­pa­če, sa­mom is­pri­kom Sa­po­ni­ja je na ne­ki na­čin priz­na­la ‘mo­ral­ni pre­kr­šaj’ pre­ma po­tro­ša­či­ma, što je iz­raz bri­ge i od­go­vor­nos­ti Sa­po­ni­je za po­tro­ša­če i za­jed­ni­cu”, sma­tra An­to­lo­vić.

PD

Pri­kaz žene ko­ja pe­re na­vi­jač­ke dre­so­ve svom part­ne­ru dio jav­nos­ti di­gao na no­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.