Fle­et u mo­der­ni­za­ci­ju IT-a ula­že 200.000 ku­na

Parn­te­ri Pot­pi­sa­li ugo­vor s tvrt­kom He­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Tvrt­ka Fle­et ren­ta­car pot­pi­sa­la je ugo­vor s tvrt­kom He­ma, u sklo­pu bran­da Set­cor, na te­me­lju ko­jeg će Set­cor pru­ža­ti IT us­lu­ge, po­hra­nu u Pre­mi­um Pri­va­te Clo­udu i Di­sas­ter re­co­very, od­nos­no opo­ra­vak u slu­ča­ju ne­po­go­de. Dvi­je tvrt­ke ve­že du­go­go­diš­nja su­rad­nja u sklo­pu ko­je je He­ma pru­ža­la us­lu­ge odr­ža­va­nja IT sus­ta­va, IT kon­zal­ting i osi­gu­ra­va­la sof­tver­ske li­cen­ci­je, a no­vi ugo­vor te­žak je 200 ti­su­ća kuk­na. Tvrt­ka za iz­najm­lji­va­nje vo­zi­la Fle­et je­dan je od glav­nih igra­ča na hr­vat­skom tr­ži­štu s 13 pos­lov­ni­ca te uz online us­lu­gu re­zer­va­ci­je. Fle­et ren­ta­car za­poš­lja­va 85 lju­di, a flo­ta vo­zi­la im u špi­ci ljet­ne se­zo­ne do­se­že 2200 auto­mo­bi­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.