EasyJet ‘bje­ži’ u EU u slu­ča­ju Brexi­ta

Kriz­ni plan Ako Bri­ta­ni­ja iz­a­đe, ni­sko­tar­fi­ni pri­je­voz­nik os­lo­nit će se na švi­car­sku po­druž­ni­cu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bri­tan­ski ni­sko­ta­rif­ni zrač­ni pri­je­voz­nik EasyJet ana­li­zi­rao je mo­guć­nost os­ni­va­nja odvo­je­nog eu­rop­skog pos­lo­va­nja u slu­ča­ju da ve­ći­na Bri­ta­na­ca na re­fe­ren­du­mu gla­sa za iz­la­zak iz Europ­ske uni­je (EU), iz­vi­jes­ti­li su bri­tan­ski me­di­ji.

Ma­nje od dva tjed­na pri­je re­fe­ren­du­ma za­ka­za­nog za 23. lip­nja an­ke­te po­ka­zu­ju da su pris­ta­še i pro­tiv­ni­ci iz­la­ska Bri­ta­ni­je iz EU i da­lje iz­jed­na­če­ni. EasyJet po­du­pi­re os­ta­nak Bri­ta­ni­je u Uni­ji, ali su za dru­ga­či­jeg is­ho­da raz­mo­tri­li i mo­guć­nost os­ni­va­nja hol­ding kom­pa­ni­je ra­di do­bi­va­nja do­zvo­le za le­te­nje u ne­koj od ze­ma­lja Uni­je, iz­vi­jes­tio je Sun­day Te­le­graph, ne na­vo­de­ći iz­vo­re.

U kriz­nim je pla­no­vi­ma bri­tan­ski pri­je­voz­nik is­tra­žio i mo­guć­nost po­ja­ča­nog ko­ri­šte­nja do­zvo­le švi­car­ske po­druž­ni­ce, ali i op­će­ni­to po­ja­ča­nog os­la­nja­nja na EasyJet Swit­zer­land, do­da­je list. Glas­no­go­vor­ni­ca pri­je­voz­ni­ka ka­za­la je da zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je za­hva­lju­ju­ći je­dins­tve­nom zra­ko­plov­nom po­dru­čju u EU mogu le­tje­ti preko ci­je­log kon­ti­nen­ta i da je EasyJet iz­ra­dio pla­no­ve za slu­čaj da Bri­ta­ni­ja od­lu­či iz­a­ći iz Uni­je.

“Jas­no je da bi iz­la­zak po­tra­jao ne­ko­li­ko godina i da bi to omo­gu­ći­lo Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji da no­vim pre­go­vo­ri­ma ure­di od­no­se s EUom”, iz­ja­vi­la je ona u pri­op­će­nju. “U pr­voj bi­smo fa­zi tra­ži­li da Bri­ta­ni­ja os­ta­ne dio je­dins­tve­nog zra­ko­plov­nog po­dru­čja”, do­da­la je glas­no­go­vor­ni­ca.

PD

Kom­pa­ni­ja po­du­pi­re os­ta­nak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.