SIEMENS NE MIS­LI DA­TI PROTUPONUDU ZA KU­KU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Siemens ne že­li bi­ti vi­tez na bi­je­lom ko­nju i spa­ša­va­ti nje­mač­kog pro­izvo­đa­ča in­dus­trij­skih ro­bo­ta Ku­ku, ko­jeg že­li pre­uze­ti ki­ne­ski pro­izvo­đač ku­ćan­skih apa­ra­ta Mi­dea, po­ru­čio je čel­nik Si­emen­sa Joe Ka­eser. “Da smo bi­li za­in­te­re­si­ra­ni, već bi­smo ne­što bi­li po­du­ze­li”, ka­zao je Ka­eser. Iz­ja­vio je i ka­ko je uvje­ren da ni nje­mač­kog mi­nis­tra gos­po­dar­stva ne bri­ne pre­vi­še si­tu­aci­ja s Ku­kom. “Mis­lim da Sig­mar Ga­bri­el ni­je za­bri­nut. Kao mi­nis­tar gos­po­dar­stva, vo­di ra­ču­na o in­te­re­si­ma svo­je zem­lje... i u tom je po­gle­du sa­svim pri­rod­no što raz­ma­tra al­ter­na­ti­ve”, tu­ma­či Ka­eser. Ovog je mje­se­ca Ga­bri­el iz­ja­vio da se po­ku­ša­va na­ći al­ter­na­tiv­na po­nu­da za Ku­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.