ZBOG ŠTRAJKA SAS OT­KA­ZAO 230 LE­TO­VA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Skan­di­nav­ska zra­ko­plov­na tvrt­ka SAS pri­op­ći­la je da je 230 le­to­va ot­ka­za­no u po­ne­dje­ljak, či­me je po­go­đe­no 27.000 put­ni­ka, na­kon ne­us­pje­ha no­vih pre­go­vo­ra o okon­ča­nju štrajka šved­skih pi­lo­ta oko pla­ća. Do po­re­me­ća­ja je doš­lo na le­to­vi­ma unu­tar Šved­ske, kao i na ne­kim europ­skim poput le­to­va za Fran­k­furt, Pa­riz i Lon­don. Sin­di­kat pi­lo­ta že­li po­ve­ća­nje pla­ća od 3,5 pos­to i re­vi­zi­ju ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra, te kom­pen­za­ci­ju za sma­nji­va­nje pla­ća i dru­ge us­tup­ke na ko­je su pris­ta­li 2012. ka­da je SAS bio u kri­zi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.