Mi­cro­soft pos­tao vlas­nik Lin­kedIna

Ak­vi­zi­ci­ja Ci­je­na mre­že 26,2 mi­li­jar­de do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TA­NJA IVAN­ČIĆ BELOŠEVIĆ/VL

Ra­di se o naj­ve­ćem pre­uzi­ma­nju u dvo­go­diš­njem man­da­tu še­fa Mi­cro­sof­ta Satye Na­del­le

Sof­tver­ski div Mi­cro­soft ku­pio je ju­čer pos­lov­nu druš­tve­nu mre­žu LinkedIn za 26,2 mi­li­jar­di do­la­ra ili 196 do­la­ra po di­oni­ci. LinkedIn će za­dr­ža­ti vlas­ti­ti brend, kul­tu­ru i neo­vis­nost, po­jas­nio je u pi­smu za­pos­le­ni­ci­ma Satya Na­del­la, pred­sjed­nik Upra­ve Mi­cro­sof­ta. Jeff We­iner os­tat će na če­lu te druš­tve­ne mre­že.

“Vje­ru­jem da ima­mo za­jed­nič­ku mi­si­ju i vi­zi­ju ra­zvo­ja, te da će Mi­cro­soft ubr­za­ti rast Lin­kedIna i do­ni­je­ti no­ve vri­jed­nos­ti ko­ris­ni­ci­ma mre­že”, na­veo je Na­del­la. Na­ime, LinkedIn ima 433 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka i 105 mi­li­ju­na mje­seč­nih po­sje­ta.

Ra­di se o naj­ve­ćem pre­uzi­ma­nju pod vod­stvom Satye Na­del­le koji po­ku­ša­va re­or­ga­ni­zi­ra­ti tvrt­ku od ka­da je na nje­nom če­lu po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne. LinkedIn na pr­vi po­gled ni­je tvrt­ka ko­ja se uk­la­pa u res­truk­tu­ri­ra­nje, no Mi­cro­soft će do­bi­ti naj­ve­ću svjet­sku mre­žu pos­lov­nja­ka. “Na­kon što smo pro­mi­je­ni­li na­čin na koji se do­bi­va­ju pri­li­ke i os­tva­ru­ju kon­tak­ti, uz no­vi od­nos s Mi­cro­sof­tom, te kom­bi­na­ci­ji nji­ho­vih clo­ud us­lu­ga i na­šom mre­žom pro­mi­je­nit će­mo na­čin na koji svi­jet funk­ci­oni­ra”, iz­ja­vio je We­iner. Po obja­vi vi­jes­ti o ak­vi­zi­ci­ji ci­je­na di­oni­ce Lin­kedIna sko­či­la je 49 pos­to na 194,63 do­la­ra.

LINKEDIN ĆE ZA­DR­ŽA­TI BREND, KUL­TU­RU I NEO­VIS­NOST, A NA ČE­LU MU OS­TA­JE JEFF WE­INER, TVR­DI MI­CRO­SOFT

REUTERS

Po obja­vi vi­jes­ti vri­jed­nost di­oni­ce Lin­kedIna sko­či­la je za 49 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.