NO­VI ČLA­NO­VI UPRA­VE ZA­GRE­BAČ­KE BAN­KE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Zbog od­la­ska na no­vu duž­nost unu­tar gru­pe ta­li­jan­skog UniCre­di­ta, Upra­vu Za­gre­bač­ke ban­ke s 13. lip­nja na­pus­tio je Ni­ko­la­us Maxi­mil­li­an Li­na­rić. Te­me­ljem od­lu­ke Nad­zor­nog od­bo­ra, uz ra­ni­ju su­glas­nost Hrvatske na­rod­ne ban­ke, u Upra­vu naj­ve­će do­ma­će ban­ke ula­ze no­vi čla­no­vi. Cla­udio Ce­sa­rio ime­no­van je čla­nom Upra­ve, kao i za­mje­ni­kom pred­sjed­ni­ka Upra­ve, a u nje­go­voj će in­ge­ren­ci­ji bi­ti uprav­lja­nje ljud­skim re­sur­si­ma. Kao član Upra­ve za po­dru­čje po­dr­ške ban­kar­skom pos­lo­va­nju iz­a­bran je Ste­fa­no Gi­son, dok je Al­bert An­ger­sbach za­du­žen za pos­lov­no po­dru­čje uprav­lja­nja i kon­tro­le ri­zi­ci­ma. No­vi čla­no­vi Upra­ve ime­no­va­ni su na man­dat koji će tra­ja­ti do is­te­ka te­ku­ćeg man­da­ta pre­os­ta­lih čla­no­va Upra­ve.

T. M./PIXSELL

Mi­ljen­ko Ži­va­ljić, šef Za­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.