HNB U BAN­KE UPUMPAO 100 MI­LI­JU­NA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka u po­ne­dje­ljak je na re­dov­noj obrat­noj re­po auk­ci­ji u fi­nan­cij­ski sus­tav upum­pa­la 100 mi­li­ju­na ku­na po fik­s­noj re­po sto­pi od 0,50 pos­to, objav­lje­no je iz sre­diš­nje ban­ke. Ri­ječ je o 24. obrat­noj re­po auk­ci­ji ko­je se odr­ža­va­ju od po­čet­ka go­di­ne, a ko­jom sre­diš­nja ban­ka utje­če na kun­sku do­ma­ću lik­vid­nost u sus­ta­vu. Ban­ke su HNB-u po­das­tr­le ukup­no sto­ti­nu mi­li­ju­na ku­na, a sre­diš­nja ban­ka pri­hva­ti­la je sve pris­ti­gle po­nu­de. Da­tum na­mi­re odre­đen je 15. lip­nja, a re­ot­ku­pa vri­jed­nos­ni­ca 23. lip­nja ove go­di­ne. Ina­če, pre­ko­su­tra, u sri­je­du 15. lip­nja dos­pi­je­va sto­ti­nu mi­li­ju­na ku­na pla­si­ra­nih ban­ka­ma na proš­lo­tjed­noj re­do­vi­toj re­po auk­ci­ji. Uz re­do­vi­te tjed­ne, sre­diš­nja ban­ka je u pr­voj po­lov­ci go­di­ne za­po­če­la i sa struk­tur­nim re­po obr­nu­tim auk­ci­ja­ma. One su za­miš­lje­ne kao ins­tru­ment mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke koji bi tre­bao po­ve­ća­ti lik­vid­nost sus­ta­va za oko tri mi­li­jar­de ku­na, a do­sad su od če­ti­ri pla­ni­ra­ne za ovu go­di­nu, odr­ža­ne dvi­je.

M. L./PIXSELL

Već 24. obrat­na re­po auk­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.