Ka­ko da­lje?

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

He­ine­ken kao mo­del pre­uzi­ma­nja

Pre­ma miš­lje­nju oso­ba upu­će­nih u sta­nje u Ter­ma­ma Ma­ri­bor je­di­ni mo­gu­ći sce­na­rij je kup­nja tvrt­ke na na­či­nu koji je He­ine­ken ku­pio Pi­vo­var­nu La­ško, gdje su Ni­zo­zem­ci is­pla­ti­li vlas­ni­ke i ban­ke i za­po­če­li ra­zvoj u ko­jem je zbog ra­ci­ona­li­za­ci­je pos­lo­va­nja po­treb­no ot­pus­ti­ti odre­đen broj dje­lat­ni­ka. Tvrt­ka bi se os­lo­bo­di­la te­re­ta proš­los­ti, pos­ta­vi­la te­melj za zdra­vo pos­lo­va­nje i po­če­tak kon­so­li­da­ci­je u po­dru­čju mar­ke­tin­ga i pro­da­je. “Oči­to je da su po­je­din­ci, skri­va­ju­ći se iza of­f­sho­re tvrt­ki po­su­di­li no­vac za Ter­me Ma­ri­bor koji ni­su mo­gli vra­ti­ti te su po­če­li s ras­pro­da­jom za ot­pla­tu kre­di­ta. To je škol­ski pri­mjer ra­zor­nih ak­vi­zi­ci­ja, gdje u kri­za os­ta­je sa­mo pe­peo. Vlas­nik ho­tel­skog po­du­ze­ća mo­ra bi­ti sa­mo fi­nan­cij­ski jak igrač jer su po­treb­na ve­li­ka ula­ga­nja”, ka­že Dnev­ni­kov iz­vor upoz­nat sa si­tu­aci­jom u ma­ri­bor­skoj kom­pa­ni­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.