No­va ka­te­go­ri­za­ci­ja

Ho­tel će mo­ći ima­ti 5 zvjez­di­ca i bez ba­ze­na, sa­une, fit­ne­ssa... >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - RADMILA KO­VA­ČE­VIĆ/VL 2rad­mi­la. ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

U ku­pa­oni­ca­ma vi­še ne­će bi­ti pro­pi­sa­na ka­da, bit će do­vo­ljan i tuš, a ho­tel­ske so­be do­ma­ći­ni ubu­du­će ne­će bi­ti oba­vez­ni opre­ma­ti ra­di­om, pay TV-om...

Ho­te­li od po­čet­ka idu­će go­di­ne vi­še ne­će mo­ra­ti na re­cep­ci­ji ima­ti te­le­fon, fax, ema­il i sef za gos­te, ni­ti će ima­ti oba­ve­zu ču­va­ti prt­lja­gu du­lje od jed­nog da­na. U ku­pa­oni­ca­ma vi­še ne­će bi­ti pro­pi­sa­na ka­da, bit će do­vo­ljan i tuš, a ho­tel­ske so­be do­ma­ći­ni ubu­du­će ne­će bi­ti oba­vez­ni opre­ma­ti ra­di­om, pay TVom, pre­šom za hla­če ili do­dat­nim jas­tu­kom kao sa­da. Pet će zvjez­di­ca ho­tel­ske ku­će, ka­ko se i naj­av­lji­va­lo, ubu­du­će mo­ći do­bi­ti i ako ne­ma­ju ba­zen, sa­unu, fit­ness ili ja­cu­zzi.

Sve će te sit­ni­ce i krup­ni­je stva­ri, da­ka­ko, ho­te­li mo­ći ima­ti ka­ko bi do­dat­no ugo­di­li svo­jim gos­ti­ma, a za to će bi­ti na­gra­đe­ni i bo­do­vi­ma. Za ilus­tra­ci­ju, da bi ho­tel­ska ku­ća bez ba­ze­na na­kon 1. si­ječ­nja 2017. do­bi­la pet zvjez­di­ca mo­rat će na dru­gim sa­dr­ža­ji­ma, poput kon­gres­ne dvo­ra­ne ili sl., sku­pi­ti naj­ma­nje 450 od mak­si­mal­no mo­gu­ćih 1100 bo­do­va.

Ma­nje bi­ro­kra­ti­za­ci­je

Ove je no­vi­ne pot­pi­sao mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man. Ukup­no je iz­mi­je­nio če­ti­ri pra­vil­ni­ka koji ubla­ža­va­ju uvje­te za do­bi­ja­nje ka­te­go­ri­je ho­te- la i hos­te­la, te omo­gu­ću­ju di­za­nje kva­li­te­te u kam­po­vi­ma i po­ljo­pri­vred­ni­ma gos­po­dar­stvi­ma ko­ja se ba­ve tu­riz­mom, a ci­je­li je po­sao za­klju­čen na­kon što je u ve­lja­či pro­ve­de­na jav­na ras­pra­va.

Po­čet­ni je cilj bio ri­je­ši­ti sek­tor su­viš­nog bi­ro­kra­ti­zi­ra­nja i zas­ta­rje­lih pro­pi­sa, te u ko­nač­ni­ci po­jed­nos­ta­vi­ti po­sao bu­du­ćim inves­ti­to­ri­ma.

“Ču­li smo miš­lje­nje ši­ro­kog kru­ga lju­di iz tu­ris­tič­kog sek­to­ra, a pro­mje­na­ma uk­la­nja­mo pre­pre­ke ko­je su u prak­si po­ka­za­le da ko­če ra­zvoj kva­li­te­te. Osim što će to bi­ti ola­ša­nje za inves­ti­to­re, ovi­me ka­te­go­ri­za­ci­ju pri­la­go­đa­va­mo su­vre­me­nim po­tre­ba­ma da­naš­njeg tu­ris­ta”, is­ti­če mi­nis­tar Kli­man.

Hos­te­li i OPG-ovi

Sve no­vi­ne, osim onih koji se do­no­se na ho­te­le, stu­pa­ju na sna­gu od­mah, a jed­na od njih je, re­ci­mo, i da sve no­ve pri­vat­ne so­be, apart­ma­ni, ku­će za odmor, hos­te­li, od­ma­ra­li­šta... mogu do­bi­ti i sa­mo dvi­ku. je zvjez­di­ce. Do sad su, na­ime, naj­ni­ža mo­gu­ća ka­te­go­ri­ja bi­le tri zvjez­di­ce.

Sve broj­ni­ji hos­te­li, pak, vi­še ne mo­ra­ju ima­ti noć­ne or­ma­ri­će, noć­ne svje­tilj­ke i stol sa sto­li­com u sva­koj so­bi. Te­le­fon­ske ve­ze mogu po­či­va­ti i na mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma, a ne sa­mo na fik­si­ni­ma kao do­sad. Po dvi­je so­be za gos­te na po­ljo­pri­vred­nim gos­po­dar­stvi­ma, ka­te­go­ri­zi­ra­ne s dva sun­ca, mo­ra­ju ima­ti ba­rem jed­nu ku­pa­oni­cu; po no­vom ni­je do­volj­na za­jed­nič­ka na hod­ni- Ne­ma vi­še su­viš­nih odred­bi poput one o vi­si­ni stro­pa u so­ba­ma na obi­telj­skom gos­po­dar­stvu. No­vi­na je i uvo­đe­nje glam­pin­ga, po­kret­nih obje­ka­ta za kam­pi­ra­nje od čvr­stog ma­te­ri­ja­la, neo­bič­nog obli­ka ili na neo­bič­nom mjes­tu (na stu­po­vi­ma, sti­je­ni, vo­di, na dr­ve­tu ili pod zem­ljom). U kam­po­vi­ma su pos­tro­že­ni uvje­ti za do­bi­ja­nje naj­vi­še ka­te­go­ri­je od pet zvjez­di­ca; mo­ra­ju ima­ti vi­še obi­telj­skih ku­pa­oni­ca, sa­ni­ta­ri­ja za dje­cu i pe­ri­li­ca za rub­lje ne­go sa­da

PD

Ba­zen pos­ta­je po­že­ljan, ali ne i obve­zan do­da­tak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.