U SA­MOM SMO VR­HU EU

SA 20% SI­RO­MAŠ­NIH

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Una­toč op­ćem bo­gat­stvu u EU, si­ro­maš­tvo je još re­la­tiv­no vi­so­ko i obu­hva­ća 16,9% sta­nov­niš­tva, što je oko 85 mi­li­ju­na lju­di u re­la­tiv­nom do­ho­dov­nom ri­zi­ku od si­ro­maš­tva, dok je Hr­vat­ska sa 20% si­ro­maš­nih u vr­hu ze­ma­lja EU, re­če­no je na okru­glom sto­lu Hrvatske mre­že za ru­ral­ni ra­zvoj, Hrvatske mre­že pro­tiv si­ro­maš­tva i Eu­rop­sko­ga gos­po­dar­sko­ga i so­ci­jal­nog od­bo­ra. Tih 20% hr­vat­skih gra­đa­na ne mogu osi­gu­ra­ti os­nov­ne ži­vot­ne stva­ri i po­tre­be, re­kao je Ni­no Žga­nec iz Hrvatske mre­že pro­tiv si­ro­maš­tva upo­zo­riv­ši na po­dat­ke o vr­lo ni­skoj kva­li­te­ti ži­vo­ta na­ših si­ro­maš­nih su­gra­đa­na. “Ne re­agi­ra­mo na do­ga­đa­je, uvi­jek smo ko­rak, dva iza zbi­va­nja umjes­to da pos­ta­vi­mo osi­gu­ra­če koji bi obi­te­lji­ma i po­je­din­ci­ma omo­gu­ći­li da ne upa­da­ju u za­ča­ra­ni svi­jet si­ro­maš­tva”, re­kao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.