Za­gor­skom pu­ra­nu EU znak za­šti­te zem­ljo­pis­nog po­dri­je­tla

Se­dam oda­bra­nih Hr­vat­ska je za­šti­tu za­tra­ži­la za 18 pro­izvo­da, oz­na­ku je do­sa­da do­bi­lo njih 11

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­gor­ski

pu­ran dobio je oz­na­ku za­šti­te zem­ljo­pis­nog po­dri­je­tla na ra­zi­ni Europ­ske uni­je, iz­vi­jes­ti­lo je u uto­rak pred­stav­niš­tvo Europ­ske ko­mi­si­je u RH uz pod­sjet­nik da je pa­ra­lel­no is­tom oz­na­kom za­šti­će­no još se­dam pro­izvo­da iz Fran­cu­ske, Nje­mač­ke, Por­tu­ga­la i Špa­njol­ske. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja do­sad je odo­bri­la re­gis­tra­ci­ju ukup­no 1349 pro­izvo­da, i to oz­na­kom iz­vor­nos­ti (ZOI), za­šti­će­nog zem­ljo­pis­nog po­dri­je­tla (ZOZP) ili za­jam­če­no tra­di­ci­onal­ni spe­ci­ja­li­te­ti. Oz­na­ku za­šti­te mogu do­bi­ti i vi­na te aro­ma­ti­zi­ra­na vi­na i ja­ka al­ko­hol­na pi­ća, na ra­zi­ni EU evi­den­ti­ra­no je ukup­no 2090 re­gis­tri­ra­nih na­zi­va.

Ko­men­ti­ra­ju­ći re­gis­tra­ci­ju no­vih osam pro­izvo­da, po­vje­re­nik za po­ljo­pri­vre­du Phil Ho­gan na­gla­sio je: “Oz­na­ka­ma zem­ljo­pis­nog po­dri­je­tla vi­so­kok­va­li­tet­ni pro­izvo­di do­bi­va­ju do­da­nu vri­jed­nost, od če­ga ko­ris­ti ima­ju europ­ski po­ljo­pri­vred­ni­ci i pro­izvo­đa­či hra­ne. Ko­li­ki je nji­hov zna­čaj, vi­di­mo po važ­nos­ti ko­ju pri­da­je­mo nji­ho­voj za­šti­ti u me­đu­na­rod­nim tr­go­vin­skim pre­go­vo­ri­ma”. Vri­jed­nost go­diš­nje pro­da­je pro­izvo­da s oz­na­kom za­šti­te pro­cje­nju­je se na oko 55 mi­li­jar­di eu­ra, što je go­to­vo šest pos­to vri­jed­nos­ti po­ljo­pri­vred­no­pre­hram­be­nog i sek­to­ra pi­ća u EU. Oko 15 pos­to od ukup­nog iz­vo­za hra­ne i pi­ća iz EU na tre­ća tr­ži­šta od­no­si se upra­vo na za­šti­će­ne pro­izvo­de. Hr­vat­ska je EU za­šti­tu za­tra­ži­la za 18 pro­izvo­da, oz­na­ku je do­sa­da do­bi­lo njih 11 od ko­jih če­ti­ri za iz­vor­nost, os­ta­li za zem­ljo­pis­no po­dri­je­tlo. No, zna­ko­vit je de­talj da uo­či tri go­di­ne od ula­ska Hrvatske u člans­tvo EU u DOOR ba­zi po­da­ta­ka o za­tra­že­noj i odo­bre­noj za­šti­ti pro­izvo­da ne­dos­ta­je hrvatski pri­je­vod.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.