HPB bi­lje­ži kre­dit­ni rast za 1,3 pos­to u pet mje­se­ci te­ku­će go­di­ne

Fi­nan­cij­sko tr­ži­šte

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska

po­štan­ska ban­ka (HPB) u ovoj go­di­ni bi­lje­ži rast tr­žiš­nog udje­la us­p­kos pa­du cje­lo­kup­nog ban­kar­skog sek­to­ra. Na­ime, ka­ko su iz­vjes­ti­li u sa­mom HPBu, tr­ži­šte kre­di­ta je u pr­va tri mje­se­ca pa­lo za 3 pos­to, dok je ta ban­ka ima­la kre­dit­ni rast od 1,3 pos­to. Is­to­dob­no, za­bi­lje­žen je i rast de­po­zi­ta od 0,2 pos­to, dok se u tom seg­men­tu na ra­zi­ni ci­je­log tr­ži­šta bi­lje­ži pad od 3,8 pos­to. U pr­vih pet mje­se­ci HPB bi­lje­ži rast ope­ra­tiv­ne do­bi­ti u od­no­su na proš­lu go­di­nu za 4,9 pos­to, na 136 mi­li­ju­na ku­na. Na­vo­de i sna­žan rast u seg­men­tu sta­nov­niš­tva, u ko­jem je u pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne odo­bre­no 6.600 kre­di­ta u vri­jed­nos­ti 720 mi­li­ju­na ku­na. Kre­di­ti sta­nov­niš­tvu u ovoj go­di­ni ras­li su za oko 10 pos­to, po­se­bi­ce us­li­jed zna­čaj­nog, 35,3 pos­tot­nog ras­ta stam­be­nih kre­di­ta, ko­jih je odo­bre­no 954 u vri­jed­nos­ti 377 mi­li­ju­na ku­na. Zna­čaj­no, za 11,8 pos­to, po­ve­ća­ni su i kre­di­ti ve­li­kim po­du­ze­ći­ma, a tim je ras­tom na­dok­na­đe­no ni­že kre­di­ti­ra­nje dr­žav­nih je­di­ni­ca za oko 8 pos­to, dok se u seg­men­tu ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva bi­lje­ži bla­gi rast od 1,6 pos­to. Ras­te i bro­ja kli­je­na­ta, ko­jih je kra­jem svib­nja bi­lo vi­še od 650 ti­su­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.