OBRT­NI­CI­MA OD SAD

JEF­TI­NI­JE GORIVO I OD INE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon što je pro­tek­log tjed­na Hr­vat­ska obrt­nič­ka ko­mo­ra (HOK) sklo­pi­la spo­ra­zum s Cro­duxom, ju­čer je pot­pi­san ugo­vo i s Inom. Ka­ko po­jaš­nja­va­ju iz HOKa, ra­di se o spo­ra­zu­mu o su­rad­nji s ci­ljem po­ti­ca­nja ra­zvo­ja obrt­niš­tva kroz po­volj­ni­je uvje­te ops­kr­be naf­t­nim de­ri­va­ti­ma za čla­no­ve Ko­mo­re na po­dru­čju ci­je­le Hrvatske.Ina je sklo­pi­la i po­je­di­nač­ne spo­ra­zu­me s žu­pa­nij­skim obrt­nič­kim ko­mo­ra­ma, u ok­vi­ru ko­jih će se čla­no­vi­ma s po­dru­čja nji­ho­vih žu­pa­ni­ja po­nu­di­ti po­seb­ni uvje­ti kod skla­pa­nja po­je­di­nač­nih ugo­vo­ra o ko­ri­šte­nju Ina kar­ti­ce. Po­volj­ni uvje­ti ops­kr­be naf­t­nim de­ri­va­ti­ma os­tva­ru­ju se u sklo­pu pro­jek­ta Za­jed­nič­ka na­ba­va HOK Zna, či­ji je cilj omo­gu­ći­ti čla­no­vi­ma HOKa po­volj­ni­je pos­lo­va­nje te po­ve­ća­ti kon­ku­rent­nost.

ŽAR­KO BAŠIĆ/PIXSELL

Sve za po­ti­ca­nje obrt­niš­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.