Za 67 mil. ku­na ze­le­na ob­no­va OB Va­ra­ždin

Ugo­vo­ri­li Ra­do­ve će iz­vo­di­ti Pr­vo pli­nar­sko druš­tvo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Va­ra­ždin U ener­get­sku ob­no­vu se­dam obje­ka­ta va­ra­ždin­ske Op­će bol­ni­ce ulo­žit će se 66,8 mi­li­ju­na ku­na. Ugo­vor o to­me u uto­rak su pot­pi­sa­li v.d. rav­na­te­lji­ca Op­će bol­ni­ce Sa­nja Zem­ber, fi­nan­cij­ski di­rek­tor Pr­vog pli­nar­skog druš­tva iz Vu­ko­va­ra Da­mir Spu­dić te di­rek­tor Agen­ci­je za uprav­lja­nje ne­kret­ni­na­ma Go­ran Bra­dić.

Na svim objek­ti­ma koji ula­ze u ob­no­vu za­mi­je­nit će se sto­la­ri­ja, iz­ra­di­ti no­va fa­sa­da. Pot­pi­si­va­nju ugo­va­ra pri­sus­tvo­vao je i mi­nis­tar gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja Lo­vro Kuš­če­vić, koji je naj­a­vio ka­ko će Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva na­kon lje­ta ras­pi­sa­ti na­tje­čaj vri­je­dan vi­še od 700 mi­li­ju­na ku­na, od ko­jih se 70 pos­to od­no­si na ob­no­vu vi­šes­tam­be­nih zgra­da, a 30 pos­to na ob­no­vu obi­telj­skih ku­ća. Pod­sje­tio je da je do 2020. Hr­vat­skoj na ras­po­la­ga­nju vi­še od 200 mi­li­ju­na eu­ra koji se mogu is­ko­ris­ti­ti za ener­get­sku ob­no­vu.

Is­tak­nuo je da Va­ra­ždin­ska žu­pa­ni­ja pred­nja­či u tim pro­ce­si­ma. Ener­get­skom ob­no­vom bol­ni­ce go­diš­nje će se ušte­dje­ti 3,4 mil. ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.