Pro­pao i dru­gi po­ku­šaj pro­da­je Di­te

Kup­ci Vri­jed­nost imo­vi­ne tvor­ni­ce de­ter­dže­na­ta u ste­ča­ju, ne­kad ve­li­kog pro­izvo­đa­ča, u dru­gom kru­gu pro­da­je sma­nje­na je na oko 68 mi­li­ju­na ku­na, ali ni­je bi­lo za­in­te­re­si­ra­nih ku­pa­ca

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Tuz­lan­ska Tvor­ni­ca de­ter­dže­na­ta Di­ta još uvi­jek ni­je do­bi­la vlas­ni­ka, na dru­gi jav­ni poziv za usme­no jav­no nad­me­ta­nje za­in­te­re­si­ra­nih za pre­uzi­ma­nje biv­šeg ve­li­kog pro­izvo­đa­ča ni­je se ja­vio nitko. Vri­jed­nost imo­vi­ne tvor­ni­ce u ste­ča­ju u dru­gom kru­gu pro­da­je pro­ci­je­nje­na je na vi­še od 17 mi­li­ju­na KM (oko 68 mil. ku­na), a u pro­tek­lih mje­sec da­na ste­čaj­ni upra­vi­telj Di­te Haj­ru­din Ku­na­lić do­bi­vao je broj­ne upi­te po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca. Oni su se uglav­nom od­no­si­li na to ho­će li će do­ći do pro­mje­ne u na­či­nu pro­da­je tvor­ni­ce, te ho­će li ci­je­na bi­ti ni­ža. U pr­vom kru­gu pro­da­je ci­je­na Di­te iz­no­si- la je bli­zu 20 mi­li­ju­na KM, a u dru­gom je pre­ma od­lu­ci Od­bo­ra vje­rov­ni­ka sma­nje­na za ne­što vi­še od de­set pos­to. Rad­ni­ci tvr­de da su zna­li da se na dru­gi jav­ni poziv za nad­me­ta­nje za pre­uzi­ma­nje Di­te nitko ne­će ja­vi­ti jer je u BiH uobi­ča­ko­ma­da je­na ku­po­vi­ne ne­ka­da us­pješ­nih tvor­ni­ca za ma­li no­vac, pre­no­si por­tal Klix.ba. U Di­ti tre­nut­no ra­di oko 70 rad­ni­ka na pro­izvod­nji te­ku­ćih i pra­škas­tih de­te­dže­na­ta te sa­pu­na i omek­ši­va­ča, a tro­ško­vi pos­lo­va­nja po­kri­va­ju se iz pri­ho­da os­tva­re­nih pro­da­jom.

Slje­de­ćeg tjed­na bit će objav­ljen tre­ći jav­ni poziv za usme­no jav­no nad­me­ta­nje za­in­te­re­si­ra­nih za pre­uzi­ma­nje tvor­ni­ce. Pre­ma od­lu­ci Od­bo­ra vje­rov­ni­ka na tre­ćoj pro­da­ji ci­je­na Di­te os­tat će jed­na­ka kao i na dru­goj. “Cilj je da do­đe ku­pac koji je spre­man nas­ta­vi­ti pro­izvod­nju”, ka­že ste­čaj­ni upra­vi­telj Di­te Haj­ru­din Ku­na­lić.

PD

U po­go­ni­ma Di­te tre­nut­no ra­di 70 rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.