KU­NA U PO­LJO­PRI­VRE­DU

KLAS BI ULAGAO 200 MIL.

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Spremni smo sva­ke go­di­ne iz­rav­no u pri­mar­nu po­ljo­pri­vred­nu pro­izvod­nju inves­ti­ra­ti 40 do 50 mi­li­ju­na KM (160 do 200 mil. ku­na), pri­je sve­ga ku­po­vi­nom kk­va­li­tet­nih ži­ta­ri­ca, vvo­ća i po­vr­ća. To je ot­pri­li­ke ne­što ma­nje od ukup­nih go­diš­njih po­ljo­pri­vred­nih po­ti­ca­ja ko­je da­je FBiH po­ljo­pri­vred­nim ppro­izvo­đa­či­ma. Na ta­taj na­čin za krat­ko vvri­je­me od ovis­ni­ka o uvo­zu BiH bi pos­ta­la zna­ča­jan iz­voz­nik hra­ne”, re­kao je di­rek­tor Kla­sa Ru­smir Hr­vić za Pri­vred­nu štam­pu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.