BE­OGRAD - BAR

PO­ČI­NJE OB­NO­VA PRU­GE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Že­ljez­nič­ka pru­ga Be­ograd - Bar iz­me­đu Sr­bi­je i Cr­ne Go­re do­če­ka­la je ob­no­vu na­kon če­ti­ri de­set­lje­ća, ovih da­na kre­nu­le su pripreme da bi po­čet­kom sr­p­nja po­če­la re­kons­truk­ci­ja. Ugo­vor iz­me­đu In­fras­truk­tu­ra že­ljez­ni­ca Sr­bi­je i Ru­skih dr­žav­nih že­ljez­ni­ca pot­pi­san je proš­le go­di­ne, a ovih da­na do­vr­ša­va­ju se po­di­zvo­đač­ki ugo­vo­ri s Bom­bar­di­er Tran­s­por­ta­ti­onom. Ob­no­va bar­ske pru­ge po­čet će sa­na­ci­jom 77 od ukup­no 287 ki­lo­me­ta­ra že­ljez­nič­kog ko­ri­do­ra, pre­no­si B92. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ra­do­va iz­no­si oko 250 mi­li­ju­na do­la­ra i dio je ukup­nog me­đu­dr­žav­nog že­ljez­nič­kog spo­ra­zu­ma Sr­bi­je s Ru­skom Fe­de­ra­ci­jom. Rok za za­vr­še­tak ob­no­ve pru­ge bit će 14 mje­se­ci od otva­ra­nja gra­di­li­šta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.