LinkedIn kupljen na­kon izgubljene bitke s konkurentima

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da je sof­tver­ski div iz­gu­bio utr­ku s Ap­ple­om i Go­ogle­om, pa iz­laz tra­ži u apli­ka­ci­ja­ma i ra­ču­nal­nim us­lu­ga­ma

Na­kon što je sof­tver­ski div Mi­cro­soft u po­ne­dje­ljak ku­pio pos­lov­nu druš­tve­nu mre­žu LinkedIn za 26,2 mi­li­jar­di do­la­ra ili 196 do­la­ra po di­oni­ci, kre­nu­la su pre­dvi­đa­nja da bi u sek­to­ru teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja mo­glo do­ći do ve­li­kih pro­mje­na. Na­ime, zbog do­mi­na­ci­je druš­tve­nih mre­ža poput Fa­ce­bo­oka, slje­de­će udru­ži­va­nje mo­glo bi bi­ti ono Go­oglea i Twit­te­ra, po­ru­ču­ju iz me­đu­na­rod­ne inves­ti­cij­ske Saxo ban­ke.

Pro­ma­še­ne ak­vi­zi­ci­je

Ia­ko je Mi­cro­sof­tov po­s­ljed­nji po­tez, kup­nja Lin­kedIna, od jed­nog di­je­la jav­nos­ti do­če­kan na nož s ob­zi­rom da je Mi­cro­soft u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko godina za­re­dao ne­ko­li­ko pro­ma­še­nih ak­vi­zi­ci­ja, u po­za­di­ni spa­ja­nja s naj­poz­na­ti­jom pos­lov­nom druš­tve­nom mre­žom ipak sto­ji sa­svim lo­gič­na broj­ka od 435 mi­li­ju­na ak­tiv­nih ko­ris­ni­ka. Do­bar po­ka­za­telj ko­me će ova ak­vi­zi­ci­ja vi­še ići na ru­ku je či­nje­ni­ca da je po obja­vi vi­jes­ti ci­je­na di­oni­ce Lin­kedIna sko­či­la go­to­vo 50 pos­to, a Mi­cro­sof­ta pa­la za 3,3 pos­to. Svi se sla­žu da je Mi­cro­soft do­volj­no lik­vi­dan da ak­vi­zi­ci­ju iz­ne­se bez ve­ćih po­te­ško­ća jer i ka­da se u ob­zir uz­me pos­to­je­ći dug od 46 mi­li­jar­di do­la­ra - još uvi­jek ima­ju vi­še od 70,5 mi­li­jar­di do­la­ra u bi­lan­ci, pre­no­si Fi­nan­ci­al Ti­mes. No, Lin­kedIno­vih je 14 godina ipak pro­tek­lo uglav­nom ne­mir­no. Pri­mje­ri­ce, proš­lo­go­diš­nji pri­ho­di kom­pa­ni­je iz­no­si­li su go­to­vo tri mi­li­jar­de do­la­ra, uz is­to­vre­me­no os­tva­ren gu­bi­tak od 166 mi­li­ju­na do­la­ra. U ve­lja­či ove go­di­ne is­ku­si­li su pri­lič­ne fi­nan­cij­ske tru­bu­len­ci­je kad je sa­mo u jed­nom da­nu vri­jed­nost di­oni­ce kom­pa­ni­je pa­la za vi­še od 40 pos­to bri­šu­ći ta­ko 11 mi­li­jar­di do­la­ra tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti. Pos­tav­lja se pi­ta­nje za­što Mi­cro­soft či­je je ula­ga­nje pri­je tri go­di­ne od se­dam mi­li­jar­di do­la­ra u No­ki­ji­nu di­vi­zi­ju mo­bi­te­la za­vr­ši­lo fi­ja­skom sa­da ku­pu­je kom­pa­ni­ju ko­ja ne­ma naj­sjaj­ni­je fi­nan­cij­ske re­zul­ta­te. Od­go­vor le­ži u či­nje­ni­ci da Mi­cro­soft gu­bi utr­ku od Ap­plea i Go­oglea te se okre­će apli­ka­ci­ja­ma i us­lu­ga­ma po­ve­za­ni-

ma sa ope­ra­cij­skim i mo­bil­nim sus­ta­vi­ma.

Twit­ter je slje­de­ći

Po­ve­zi­va­njem s Lin­kedInom Mi­cro­soft pla­ni­ra ve­ći broj ko­ris­ni­ka pri­vo­li­ti na vlas­ti­te pro­izvo­de poput Clo­ud us­lu­ga, od­nos­no ko­ris­ni­ci­ma po­nu­di­ti kva­li­tet­ni­ju or­ga­ni­za­ci­ju rad­nog vre­me­na i za­da­ta­ka. Satya Na­del­la, Mi­cro­sof­tov iz­vr­š­ni di­rek­tor, po­ru­čio je za FT da od spa­ja­nja s Lin­kedInom oče­ku­ju po­ve­ća­nje pos­lov­ne pro­duk­tiv­nos­ti. Mi­cro­sof­to­vi se inves­ti­to­ri na­da­ju da je kom­pa­ni­ja ovaj put u pra­vu. Mi­cro­sof­to­va od­lu­ka o pre­uzi­ma­nju Lin­kedIna mo­žda je pr­va u ni­zu ovo­go­diš­njih ve­li­kih ak­vi­zi­ci­ja me­đu teh­no­lo­škim di­vo­vi­ma, a Go­ogle i Twit­ter mo­gli bi bi­ti slje­de­ći, sma­tra­ju u Saxo ban­ci. “Jed­na­ko kao i LinkedIn, du­go­roč­no je te­ško za­mis­li­ti Twit­ter kao sa­mos­tal­nu tvrt­ku s ob­zi­rom na do­mi­na­ci­ju Fa­ce­bo­oka s vi­še od 1,4 mi­li­jar­di ko­ris­ni­ka, dok Twit­ter još uvi­jek zna­čaj­no za­os­ta­je s oko 350 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka”, ka­že Pe­ter Gar­n­ry, ru­ko­vo­di­telj sek­to­ra za tr­go­va­nje di­oni­ca­ma.

REUTERS

U Saxo ban­ku sma­tra­ju da je sa­da na re­du spa­ja­nje Go­oglea i Twit­te­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.