Ma: Udvos­tru­čit će­mo pro­met do 2020.

Ne­bo je gra­ni­ca Ki­ne­ski in­ter­net­ski tr­go­vac oče­ku­je skok rob­nog obuj­ma na 912 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ki­ne­ski in­ter­net­ski div Ali­ba­ba oče­ku­je da će do 2020. broj tran­sak­ci­ja go­to­vo udvos­tru­či­ti, a iz­vr­š­ni pred­sjed­nik tog e-tr­gov­ca Jack Ma obe­ćao je i da će po­ja­ča­ti bor­bu pro­tiv laž­nih pro­izvo­da.

Na kon­fe­ren­ci­ji ula­ga­ča u Han­g­zhou u po­kra­ji­ni Zhe­ji­ang, Ali­ba­ba je obja­vio ka­ko oče­ku­je u 2020. bru­to rob­ni obu­jam vri­je­dan šest bi­li­ju­na ju­ana (912 mi­li­jar­di do­la­ra), što je go­to­vo dvos­tru­ko vi­še od 3,09 bi­li­ju­na ju­ana u fi­skal­noj 2016. go­di­ni. Ma je re­kao da Ali­ba­ba oče­ku­je do 2036. go­di­ne dvi­je mi­li­jar­de po­tro­ša­ča u svo­jim knji­ga­ma, u od­no­su na 423 mi­li­ju­na ak­tiv­nih ku­pa­ca u ovoj go­di­ni.

Ve­za­no za uk­la­nja­nje kri­vo­tvo­re­nih pro­izvo­da sa svo­jih in­ter­net­skih plat­for­mi, Ma je ka­zao da će Ali­ba­ba uči­ni­ti “sve da za­us­ta­vi laž­ne pro­izvo­de”. “Uvje­re­ni smo vi­še ne­go ikad da možemo ri­je­ši­ti taj pro­blem”, re­kao je Ma. Tvrt­ka se go­di­na­ma su­oča­va s op­tuž­ba­ma da su nje­zi­ne plat­for­me oaza za kri­vo­tvo­ri­te­lje.

REUTERS

Jack Ma, os­ni­vač Ali­ba­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.