DO ČE­TI­RI TI­SU­ĆE LJU­DI

ERICSSON OTPUŠTA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Šved­ski pro­izvo­đač te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske opre­me Ericsson ot­pus­tit će ovog lje­ta iz­me­đu tri i če­ti­ri ti­su­će rad­ni­ka te mo­žda još ne­ko­li­ko ti­su­ća u idu­ćoj fa­zi. Raz­ma­tra se i do­dat­no sma­nje­nje tro­ško­va zbog po­sus­ta­ja­nja tr­ži­šta, iz­vi­jes­tio je u uto­rak Sven­ska Dag­bla­det (SvD), po­zi­va­ju­ći se na ne­ime­no­va­ne iz­vo­re. Bu­du­ći da su do­bit i pri­ho­di u pr­vom tro­mje­se­čju bi­li sla­bi­ji ne­go što se oče­ki­va­lo, iz šved­ske su kom­pa­ni­je po­ru­či­li da će sla­bi­ja po­troš­nja na mrež­nu opre­mu u Eu­ro­pi i La­tin­skoj Ame­ri­ci zah­ti­je­va­ti do­dat­no sma­nje­nje tro­ško­va, ne na­vo­de­ći kon­kret­ne broj­ke. Na kra­ju pr­vog tro­mje­se­čja Ericsson je za­poš­lja­vao 115.300 rad­ni­ka, oko ti­su­ću ma­nje ne­go na kra­ju 2015. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.