FINSKE TVRT­KE NE MOGU

Ni za li­jek //// NA­ĆI 7000 PROGRAMERA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Una­toč de­se­ci­ma ti­su­ća ne­za­pos­le­nih in­že­nje­ra na­kon res­truk­tu­ri­ra­nja No­ki­je, finske teh­no­lo­ške tvrt­ke ne mogu na­ći rad­ni­ke. Pre­ma po­da­ci­ma finske Udru­ge sof­tver­ske in­dus­tri­je, tre­nut­no je u toj zem­lji ne­po­pu­nje­no oko 7000 pro­gra­mer­skih rad­nih mjes­ta. Ia­ko je na bur­zi ra­da 15.000 IT in­že­nje­ra, ve­ći­na tvrt­ki tra­ži rad­ni­ke sa spe­ci­fič­nim zna­nji­ma koji mogu po­če­ti ra­di­ti od­mah, bez pret­hod­ne obu­ke, pi­še Reuters. Tvrt­ke is­ti­ču ka­ko ih imi­gra­cij­ska po­li­ti­ka spre­ča­va u ve­ćem za­poš­lja­va­nju stra­na­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.