O DIVIDENDI PODRAVKE

OD­LU­KA 22. SR­P­NJA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Glav­na skup­šti­na Podravke sa­zva­na je za 22. sr­p­nja i na njoj bi tre­ba­la bi­ti do­ne­se­na i od­lu­ka o is­pla­ti di­vi­den­de u bru­to iz­no­su od se­dam ku­na po di­oni­ci, obja­vi­la je ko­priv­nič­ka pre­hram­be­na tvrt­ka pu­tem Za­gre­bač­ke bur­ze. To bi bi­la pr­va is­pla­ta di­vi­den­de u po­s­ljed­njih de­set godina. Di­vi­den­da bi se is­pla­ti­la iz di­je­la ne­ras­po­re­đe­ne do­bi­ti iz proš­le go­di­ne. Na­kon što se iz ne­ras­po­re­đe­ne do­bi­ti, ko­ja iz­no­si go­to­vo 62 mi­li­ju­na ku­na. is­pla­ti di­vi­den­da, pre­os­ta­li će dio ne­to do­bi­ti iz 2015. bi­ti ras­po­re­đen u os­ta­le re­zer­ve, sto­ji u obraz­lo­že­nju pri­jed­lo­ga.

M. J./PIXSELL

Pr­va di­vi­den­da u 10 godina

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.