Te­ška na­god­ba

PIF-ovi­ma nu­de Ja­dran, oni tvr­de da vri­je­di tri­put ma­nje

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - LIDIJA KISELJAK/VL lidija.kiseljak@ve­cer­nji.hr

Osim ci­je­ne, 155 mi­li­ju­na ku­na po pro­cje­ni Horwath Con­sul­tin­ga, pro­blem je što je ho­tel op­te­re­ćen spo­ro­vi­ma

Vla­da je pred­lo­ži­la tri­ma druš­tvi­ma Pro­fi­ci­ju, Ve­le­bi­tu i Sla­von­skom fon­du, biv­šim pri­va­ti­za­cij­skim inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma (PIF), ko­ji su na­kon 16 go­di­na do­bi­li spor pro­tiv dr­ža­ve, na­god­bu po­nu­div­ši im di­oni­ce ho­te­la crik­ve­nič­kog Ja­dra­na. U nje­mu dr­ža­va ima 80% udje­la, na po­pi­su je dr­žav­nog por­t­fe­lja ko­ji bi tre­bao usko­ro u pro­da­ju, ali je op­te­re­ćen spo­ro­vi­ma.

Zbog spo­ro­va, ali i ne­ko­li­ko pu­ta ni­že ci­je­ne ko­ju pro­ci­je­nju­ju biv­ši PIFo­vi za taj ho­tel, vje­ro­jat­no će do na­god­be te­ško do­ći.

Pred­stav­ni­ci Vla­de vred­nu­ju ho­tel na 490 mi­li­ju­na ku­na, iz­nos ko­ji je iz­ne­sen na­kon za­vr­šet­ka ste­ča­ja ho­te­la. Ipak, biv­ša je Vla­da na­ru­či­la od Horwath Con­sul­tin­ga no­vu pro­cje­nu vri­jed­nos­ti. Na­kon analize oni su za­klju­či­li pak da je ci­je­na ho­te­la 155 mi­li­ju­na. No, druš­tva ko­ja bi se tre­ba­la na­mi­ri­ti di­oni­ca­ma Ja­dra­na sma­tra­ju da je vri­jed­nost čak tri pu­ta ni­ža.

Jed­no druš­tvo od njih iz­ra­di­lo je pro­cje­nu, pa je te­me­ljem kom­pa­ra­tiv­nog EV/ EBITDA in­di­ka­to­ra tr­žiš­na vri­jed­nost Ja­dra­na oko 42,8 mi­li­ju­na ku­na.

Spor­ne i ka­ma­te

Dr­ža­vu su biv­ši PIFo­vi tu­ži­li dav­ne 1999. go­di­ne jer im je u fon­do­ve do­di­je­li­la di­oni­ce bez­vri­jed­nih kom­pa­ni­ja. Di­oni­ce su do­di­je­lje­ne zbog br­že pri­va­ti­za­ci­je os­tat­ka dr­žav­ne imo­vi­ne i od­šte­te odre­đe­nih ka­te­go­ri­ja sta­nov­niš­tva kao što su prog­na­ni­ci, rat­ni inva­li­di... Dva druš­tva Pro­fi­cio i Slavonski fond, ko­ji su na Za­gre­bač­koj bur­zi, obja­vi­la su pre­su­du pre­ma ko­joj im dr­ža­va mo­ra is­pla­ti­ti oko 200 mi­li­ju­na ku­na glav­ni­ce. Pre­ma ra­ču­ni­ci, za oba druš­tva dr­ža­va mo­ra pla­ti­ti i ka­ma­tu od oko 100 mi­li­ju­na ku­na. Pri­do­da li se tim dvje­ma pre­su­da­ma i ona za druš­tvo Ve­le­bit, ko­je ne ko­ti­ra na bur­zi, po­tra­ži­va­nje pre­ma dr­ža­vi se pe­nje na po­la mi­li­jar­de ku­na.

Do­dat­no pos­to­ji i spor­ni dio ka­ma­te, ko­ji je vra­ćen Op­ćin­skom su­du na iz­ra­čun, a pre­ma ra­ču­ni­ca­ma ko­je smo do­bi­li, one bi mo­gle iz­no­si­ti do­dat­nih po­la mi­li­jar­de ku­na. No, za oče­ki­va­ti je da će se s dr­ža­vom na­ći sre­di­na u na­god­bi, na oko po­la mi­li­jar­de ku­na, ali PIFo­vi će si­gur­no tra­ži­ti druš­tvo ko­je ni­je op­te­re­će­no i vje­ro­jat­no ono iz­lis­ta­no na bur­zi.

Druš­tva su bi­la sprem­na na na­god­bu još pri­je tri go­di­ne, ka­da je Op­ćin­ski sud pre­su­dio u nji­ho­vu ko­rist, no ni­je pos­to­ja­la vo­lja biv­še Vla­de.

Spor s Ve­ne­to ban­kom

Ho­tel Ja­dran bio je na lis­ti DUUDIja me­đu ho­te­li­ma ko­ji bi se pr­vi pri­va­ti­zi­ra­li. Tko god da je ku­pac, naj­pri­je tre­ba raz­ri­je­ši­ti spor s Ve­ne­to ban­kom u izno­su od šest mi­li­ju­na ku­na, a i du­go­ve rad­ni­ci­ma. Do kra­ja sr­p­nja tre­ba­la bi bi­ti is­pla­će­na tre­ća ra­ta za 840 rad­ni­ka vje­rov­ni­ka, na­kon če­ga će bi­ti ski­nu­ta re­vi­zi­ja s nji­ho­ve stra­ne. Sa 70 rad­ni­ka raz­luč­nih vje­rov­ni­ka pre­go­vo­ri su na­vod­no pri kra­ju i oče­ku­je se na­god­ba. U me­đu­vre­me­nu se spo­mi­nju još ne­ki mo­gu­ći kup­ci Ja­dra­na, pri­mje­ri­ce, Va­la­mar i Agro­kor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.