Adris kre­ira am­bi­ci­oz­ne pro­jek­te i nas­tav­lja s ve­li­kim inves­ti­ci­ja­ma

Odr­ži­vi trio Tu­ri­zam, ma­ri­kul­tu­ra i osi­gu­ra­nje te­me­lji su bu­du­ćeg ra­zvo­ja ro­vinj­ske gru­pa­ci­je

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

Odr­ži­vi trio Tu­ri­zam, ma­ri­kul­tu­ra i osi­gu­ra­nje te­me­lji su bu­du­ćeg ra­zvo­ja ro­vinj­ske gru­pa­ci­je

U no­ve pro­jek­te u če­ti­ri go­di­ne bit će ulo­že­no če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na, di­oni­ča­ri­ma is­pla­ta di­vi­den­de od 25 ku­na po di­oni­ci

Adris gru­pa do kra­ja 2019. go­diš­nje će inves­ti­ra­ti po mi­li­jar­du ku­na. No­va ula­ga­nja ve­za­na su uz ra­zvoj tu­ris­tič­kih ka­pa­ci­te­ta, pro­izvod­nju zdra­ve hra­ne i biznis osi­gu­ra­nja, a inves­ti­ci­je će ukup­no iz­no­si­ti če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na, naj­av­lje­no je u sri­je­du na Glav­noj skup­šti­ni gru­pa­ci­je. Tom pri­go­dom je is­tak­nu­to da je Adris us­pješ­no za­vr­šio stra­te­šku tran­sfor­ma­ci­ju por­t­fe­lja na­kon pro­da­je du­han­skog seg­men­ta pa da­nas obje­di­nju­je tri odr­ži­va pos­la, tu­ri­zam, ma­ri­kul­tu­ru i osi­gu­ra­nje, u ko­ji- ma os­tva­ru­je rast svih po­ka­za­te­lja i po­ve­ća­va vri­jed­nost kom­pa­ni­ja.

Vi­so­ki pri­no­si

Na Skup­šti­ni je usvo­je­na i od­lu­ka o is­pla­ti di­vi­den­de ko­ja će po di­oni­ci iz­no­si­ti 15 ku­na i na ban­kov­ne račune di­oni­ča­ra sjest će 21. sr­p­nja. Di­oni­ča­ri­ma će ukup­no bi­ti is­pla­će­no 246 mi­li­ju­na ku­na.“Rast, ra­zvoj i odr­ži­vost bi­li su pri­ori­te­ti Adris gru­pe, una­toč to­me os­tva­re­ni di­vi­den­d­ni pri­nos iz­nad je pe­to­go­diš­njeg pro­sje­ka hr­vat­skog tr­ži­šta. U hr­vat­skom druš­tvu sta­re vri­jed­nos­ti ni­su do­volj­ne za iz­a­zo­ve su­vre­me­nog druš­tva, a no­ve ni­ka­ko da za­ži­ve. Mi smo us­tra­ja­li na pre­poz­nat­lji­vom vri­jed­nos­nom sus­ta­vu. Adris ne ren­ta svo­ju proš­lost, stva­ra no­ve pos­lo­ve, do­da­je vri­jed­nost tvrt­ki i otva­ra per­s­pek­ti­vu no­vim na­ra­šta­ji­ma svo­jih za­pos­le­ni­ka”, na­gla­sio je pred­sjed­nik Upra­ve An­te Vla­ho­vić. Pod­sje­tio je da je kom­pa­ni­ja od 1994. do do 2015. os­tva­ri­la pro­sječ­ni go­diš­nji pri­nos od 28 pos­to po di­oni­ci. “Po­ve­ća­nje vri­jed­nos­ti na­ših pos­lo­va, ak­tiv­na di­vi­den­d­na po­li­ti­ka i pro­gram ot­ku­pa di­oni­ca odra­zit će se na vri­jed­nost tvrt­ke, što će i na­da­lje osi­gu­ra­va­ti vi­so­ke sto­pe pri­no­sa za di­oni­ča­re“, ocje­nju­je Vla­ho­vić.

Ukup­ni pri­ho­di u 2015. iz­no­si­li su 6,5 mi­li­jar­di ku­na, što je rast od 18 pos­to nas­pram učin­ka iz 2014. Ne­to do­bit iz­no­si­la je 389 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no bi­la je za 21 pos­to ve­ća od iz­no­sa os­tva­re­nog go­di­nu da­na pri­je. Ukup­na do­bit pos­li­je opo­re­zi­va­nja u vi­si­ni od 1.84 mi­li­jar­di ku­na od­lu­kom Skup­što­ne ras­po­re­đe­na je u sta­tu­tar­ne re­zer­ve druš­tva.

Pro­mje­na u NO

Skupština je da­la raz­rješ­ni­ce čla­no­vi­ma Upra­ve i Nad­zor­nog od­bo­ra. I dok je Upra­va os­ta­la ne­pro­mi­je­nje­na no­vi man­dat u Nad­zor­nom od­bo­ru po­nov­no je po­t­vr­đen za šest čla­no­va, to su: Ri­no Bu­bi­čić, To­mis­lav Bu­din, Ida Lok­mer, Hr­vo­je Pa­ta­jac, Ma­ri­ca Šo­rakPo­kra­jac i Ro­ber­to Ško­pac dok je no­vo ime me­đu nad­zor­ni­ci­ma Eri­ka Zgra­blić, pred­stav­ni­ca za­pos­le­ni­ka. Iz do­sa­daš­njeg sas­ta­va Nad­zor­nog od­bo­ra bez man­da­ta je os­ta­la Te­odo­ra Ho­dak.

PD

Pred­sjed­nik Upra­ve An­te Vla­ho­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.