Za­bi­ni kli­jen­ti u ino­zem­ne di­oni­ce ulo­ži­li 7,4 mil. eura

Bur­ze na dla­nu Za­gre­bač­ka ban­ka pred­sta­vi­la mo­bil­nu tr­go­vin­sku plat­for­mu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

Bur­ze na dla­nu Za­gre­bač­ka ban­ka pred­sta­vi­la mo­bil­nu tr­go­vin­sku plat­for­mu

Kli­jen­te ko­ji ko­ris­te ZB Tra­der Glo­bal naj­vi­še priv­la­če di­oni­ce na Na­sdaqu i Nju­jor­škoj bur­zi

Po­nu­ka­na us­pje­hom i in­te­re­som kli­je­na­ta za tr­go­va­nje pu­tem elek­tro­nič­kog bankarstva, Za­gre­bač­ka ban­ka od­lu­či­la je po­nu­di­ti i tr­go­va­nje di­oni­ca­ma pu­tem pa­met­nog te­le­fo­na. Ban­ka je u sri­je­du pred­sta­vi­la svo­ju plat­for­mu ZB Tra­der Glo­bal u mo­bil­noj ver­zi­ji. Ka­ko su ka­za­li, pr­va je to apli­ka­ci­ja ko­ja pu­tem mobilnog bankarstva do­ma­ćim ula­ga­či­ma omo­gu­ću­je iz­rav­nu ku­po­vi­nu i pro­da­ju di­oni­ca na ino­zem­nim bur­za­ma.

Lo­gi­čan je to ra­zvoj ove us­lu­ge s ob­zi­rom na sve uoč­lji­vi­ji trend ras­ta bro­ja ko­ris­ni­ka mobilnog bankarstva. “Mo­bil­no smo ban­kar­stvo uve­li pri­je osam go­di­na ka­da još ni­su ni pos­to­ja­li pa­met­ni te­le­fo­ni. Tre­nut­no ima­mo 153.000 ko­ris­ni­ka ko­ji mje­seč­no iz­vr­še po­la mi­li­ju­na tran­sak­ci­ja vri­jed­nih 500 mi­li­ju­na ku­na”, ot­kri­la je Andreja Vi­do­vić, di­rek­to­ri­ca mobilnog i onli­ne bankarstva.

Pre­ma predviđanjima Za­be, za dvi­je go­di­ne ban­ka će ima­ti 300.000 ko­ris­ni­ka mobilnog bankarstva, a broj tran­sak­ci­ja do­seg­nut će 12,7 mi­li­ju­na, do­da­la je Vi­do­vić. Naj­a­vi­la je ka­ko će kroz ne­ko­li­ko mje­se­ci pu­tem mobilnog bankarstva bi­ti mo­gu­će ugo­vo­ri­ti i ne­na­mjen­ski kre­dit.

Mo­bil­ni ZB Tra­der evo­lu­ci­ja je plat­for­me pred­stav­lje­ne proš­le go­di­ne pu­tem ko­je su kli­jen­ti Za­be sa­mo ti­je­kom ove go­di­ne os­tva­ri­li pro­met na stra­nim bur­za­ma od go­to­vo 72 mi­li­ju­na eura, ka­že Jurica Jed­na­čak, di­rek­tor bro­ker­skih pos­lo­va. Za us­po­red­bu, pro­met na Za­gre­bač­koj bur­zi u pr­vih pet mje­se­ci iz­no­sio je 138 mi­li­ju­na eura. Na kra­ju proš­le go­di­ne imo­vi­na Za­bi­nih kli­je­na- ta ko­ji ko­ris­te ZB Tra­der Glo­bal vri­je­di­la je 3,5 mi­li­ju­na eura, a do lip­nja ove go­di­ne udvos­tru­či­la se na 7,4 mi­li­ju­na eura. Naj­vi­še se tr­gu­je na ame­rič­kom Na­sdaqu (33 pos­to) i Nju­jor­škoj bur­zi (31 pos­to) te Fran­k­furt­skoj (12 pos­to) i Lon­don­skoj bur­zi (8 pos­to). Naj­po­pu­lar­ni­je di­oni­ce su Ap­ple, Go­ogle, Ama­zon, Nes­tlé i far­ma­ce­ut­ski sek­tor, is­tak­nuo je Jed­na­čak.

Što se ti­če per­s­pek­ti­va na svjet­skim bur­za­ma, tre­nut­no naj­ve­ća za­bri­nu­tost vla­da oko is­ho­da re­fe­ren­du­ma o člans­tvu Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u Eu­rop­skoj uni­ji, ka­že Iva­na Blašković, di­rek­to­ri­ca kor­po­ra­tiv­nih ana­li­za. Na­kon što bu­de poz­nat is­hod 23. lip­nja, paž­nju ula­ga­ča za­okup­ljat će ame­rič­ki pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri u stu­de­nom. “Če­ka nas ko­leb­lji­vo lje­to na bur­za­ma”, sma­tra Blašković. Što se ti­če eu­rop­skog tr­ži­šta, na­po­me­nu­la je da sek­to­ri pre­hra­ne i osob­ne po­troš­nje os­tva­ru­ju bo­lje po­vra­te od pro­sje­ka.

PRE­MA PREDVIĐANJIMA ZA­GRE­BAČ­KE BAN­KE, DO 2018. GO­DI­NE BROJ KO­RIS­NI­KA MOBILNOG BANKARSTVA SKOČIT ĆE SA SA­DAŠ­NJIH 153.000 NA 300.000 KO­RIS­NI­KA

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Andreja Vi­do­vić, di­rek­to­ri­ca mobilnog i onli­ne bankarstva, Jurica Jed­na­čak, di­rek­tor bro­ker­skih pos­lo­va i Iva­na Blašković, di­rek­to­ri­ca kor­po­ra­tiv­nih ana­li­za Za­gre­bač­ke ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.