RALU LOGISTIKA ŠI­RI KA­PA­CI­TE­TE U SR­BI­JI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ralu Logistika pre­uze­la je skla­di­šte pod kon­tro­li­ra­nim tem­pe­ra­tur­nim uvje­ti­ma po­vr­ši­ne 8000 če­tvor­nih me­ta­ra te pri­pa­da­ju­će zem­lji­šte od 75.000 kva­dra­ta u pos­lov­noj zo­ni u Ugri­nov­ci­ma po­kraj Be­ogra­da, ko­ji omo­gu­ća­va­ju dalj­nje br­zo ši­re­nje lo­gis­tič­kog ka­pa­ci­te­ta na po­dru­čju Sr­bi­je. Za­jed­no s cen­trom u Za­gre­bu skla­diš­ne po­vr­ši­ne od 11.500 kva­drat­nih me­ta­ra i ser­vis­nog pros­to­ra ve­li­či­ne 1500 če­tvor­nih me­ta­ra, Ralu Logistika ta­ko je stvo­ri­la mo­guć­nost pru­ža­nja vr­hun­ske in­te­gri­ra­ne lo­gis­tič­ke us­lu­ge u po­dru­čju hlad­nog lan­ca – tran­s­por­ta, skla­di­šte­nja, ko­mi­si­oni­ra­nja i dis­tri­bu­ci­je na pro­daj­na mjes­ta u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi. “Cilj nam je po­t­vr­di­ti po­zi­ci­ju vo­de­ćeg do­bav­lja­ča in­te­gri­ra­ne lo­gis­tič­ke us­lu­ge u hlad­nom lan­cu u re­gi­ji i po­želj­nog part­ne­ra”, re­kao je pred­sjed­nik Upra­ve Zvonimir Šću­rec.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.