AUTO-HR­VAT­SKOJ 2,4 MIL. KU­NA - ZA SU­ŠE­NJE ŽITARICA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju is­pla­ti­la je tvrt­ki Au­toHr­vat­ska 2,4 mi­li­ju­na ku­na za objekt za skla­di­šte­nje i su­še­nje žitarica.

Ri­ječ je o is­pla­ti na os­no­vi odo­bre­nih sred­sta­va iz pro­gra­ma IPARD, za za­vr­še­no ula­ga­nje u sklo­pu mje­re 101 “Ula­ga­nja u po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva u svr­hu res­truk­tu­ri­ra­nja i dos­ti­za­nja stan­dar­da Za­jed­ni­ce”.

No­vac je is­pla­ćen tvrt­ki Au­toHr­vat­ska Sta­ni­ca za teh­nič­ki pre­gled d.o.o., ula­ga­nje je re­ali­zi­ra­no u Pri­mor­sko­go­ran­skoj žu­pa­ni­ji, sa­gra­đen je si­los ka­pa­ci­te­ta 1492 to­na i na­bav­lje­ne li­ni­je za pri­jem, su­še­nje i skla­di­šte­nje zr­na, na­vo­de iz Agen­ci­je za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di.

PD

Ros­tok Mr­kus

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.