Udru­ga ne­za­pos­le­nih i obes­prav­lje­nih u ste­čaj?

Dug 9000 kn Va­ra­ždin­ska udru­ga u pro­ble­mu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Va­ra­ždin Tr­go­vač­ki sud u Va­ra­ždi­nu obja­vio je oglas ko­jim se po­zi­va­ju vje­rov­ni­ci Udru­ge ne­za­pos­le­nih i obes­prav­lje­nih rad­ni­ka (UNIOR) da u ro­ku 45 da­na pred­lo­že otva­ra­nje ste­ča­ja te udru­ge sa 9065 kn du­ga. Po­zi­va­ju se zas­tup­ni­ci udru­ge da u ro­ku 15 da­na pre­da­ju po­pis imo­vi­ne i oba­ve­za, a ne oda­zo­vu li svi u ro­ko­vi­ma, sud će otvo­ri­ti i za­tvo­ri­ti ste­čaj. UNIOR je os­no­van 2011., kao oso­ba ov­la­šte­na za zas­tu­pa­nje i pred­sjed­nik na­vo­di se Dra­žen Br­ljak, a kao cilj i dje­lat­nos­ti “po­ti­ca­nje za­poš­lja­va­nja i sa­mo­za­poš­lja­va­nja”. Pri­je mje­sec da­na is­ta je sud­bi­na za­de­si­la Udru­gu ne­za­pos­le­nih RH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.