Tra­si­ra se mo­del za izvoz hr­vat­ske go­ve­di­ne u Tur­sku

Pro­blem kla­oni­ce Ka­pa­ci­te­ti i cer­ti­fi­ka­ti pos­to­je, no svi su objek­ti za­tvo­re­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

Tur­ci že­le 10.000 t go­ve­di­ne, far­me­ri za­do­volj­no tr­lja­ju ru­ke, no ključ od­lu­ke u ru­ka­ma je dr­ža­ve

Tur­ska is­ka­zu­je in­te­res za go­diš­nji uvoz 10.000 to­na svje­žeg i ra­s­hla­đe­nog go­ve­đeg me­sa, ali i ži­vih go­ve­da iz Hr­vat­ske, uz uvjet da kla­onič­ki objek­ti za­do­vo­lja­va­ju kri­te­ri­je ha­lal cer­ti­fi­ka­ta. O re­ali­za­ci­ji tog pro­jek­ta raz­go­va­ra­li su za­mje­nik mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de Tu­go­mir Maj­dak i Ebru Ari­soy, sa­vjet­ni­ca u Ve­le­pos­lans­tvu Tur­ske u Hr­vat­skoj.

Otvo­ri­ti kla­oni­ce

Iza ini­ci­ja­ti­ve otva­ra­nja tur­skog tr­ži­šta za hr­vat­sku go­ve­di­nu sto­ji udru­ga Baby Be­ef, ka­že nje­zin pred­sjed­nik To­ni Ra­ič i ot­kri­va da su uoči ne­dav­na po­sje­ta tur­skog pred­sjed­ni­ka Er­doğa­na Za­gre­bu upra­vo oni od pred­sjed­ni­ce RH Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić za­tra­ži­li ne­ka raz­go­va­ra s njim i o mo­gu­ćem iz­vo­zu go­ve­di­ne.

“Ja­ko smo za­in­te­re­si­ra­ni za pro­jekt i mi taj po­sao mo­že­mo odra­di­ti, no ho­će li izvoz do­is­ta bi­ti i re­ali­zi­ran, ta je od­lu­ka vi­še u ru­ka­ma na­še ad­mi­nis­tra­ci­je, od­nos­no Vla­de RH ne­go sa­mih far­me­ra”, is­ti­če Ra­ič. Uz pri­mje­ren za­ko­no­dav­ni ok­vir, do­dje­lu dr­žav­nih ora­ni­ca i paš­nja­ka sto­ča­ri­ma i uz do­pu­šta­nje us­luž­nog ko­ri­šte­nja tre­nu­tač­no za­tvo­re­nih kla­oni­ca, već u ro­ku dvi­je go­di­ne mo­gu­će je, uvje­ren je Ra­ič, ne sa­mo Turskoj ne­go i os­ta­lim arap­sko-is­lam­skim zem­lja­ma is­po­ru­či­ti i znat­no ve­će ko­li­či­ne sve tra­že­ni­je go­ve­di­ne. Ta tr­ži­šta, do­da­je, zna­ju da mi ima­mo vr­hun­sku kva­li­te­tu.

“Kla­oni­ce kroz ko­je bi­smo mo­gli go­diš­nje os­tva­ri­ti 300 mi­li­ju­na do­la­ra tru­nu za­tvo­re­ne. Po­drav­ka ima kla­oni­cu ka­pa­ci­te­ta 10 ti­su­ća to­na i ha­lal cer­ti­fi­kat, ali ne ra­di ot­ka­ko je Danica pres­ta­la s pro­izvod­njom. Ovaj bi po­sao mo- gao oži­vi­ti i za­tvo­re­nu kla­oni­cu biv­še Bje­lo­var­ske mes­ne in­dus­tri­je”, iz­no­si Ra­ič i do­da­je ka­ko u is­lam­skom mi­ljeu sa­mo Tur­ska go­diš­nje uve­ze 1,36 mi­li­ju­na to­na go­ve­di­ne. Sto­čar­stvo, upo­zo­ra­va, mo­ra pos­ta­ti per­ja­ni­ca do­ma­ćeg agra­ra, s ovom kvo­tom sa­daš­nji bi­smo izvoz di­gli za 50 pos­to.

Ca­rin­ske ba­ri­je­re

Pre­ma po­da­ci­ma Cro­ati­as­to­ča­ra, Hr­vat­ska je u 2015. u iz­vo­zu ukup­no pro­da­la 13.598 to­na go­ve­di­ne, naj­vi­še kroz ži­va gr­la, čak 9266 to­na. U toj to­na­ži iz­ve­ze­no je 26.771 go­ve­do, naj­vi­še u Li­ba­non 14.632 te u Aus­tri­ju 6183 i na Ko­so­vo 1670 gr­la. Di­rek­tor Bran­ko Bo­be­tić ne skri­va do­zu opre­za ve­za­nu uz izvoz u Tur­sku.

U po­s­ljed­njih 10ak go­di­na u tri su na­vra­ta, pri­sje­ća se, uki­da­li za­štit­ne ca­ri­ne od čak 50 pos­to na uvoz sto­ke i me­sa i sva­ki put su s eu­rop­skog tr­ži­šta po­ku­pi­li sve ras­po­lo­ži­ve pap­ka­re, ne sa­mo go­ve­da ne­go i ov­ce i ko­ze. Na­pu­ni­li bi svo­je far­me i na­kon to­va sva ta gr­la, pret­pos­tav­lja Bo­be­tić, Tur­ci su pla­si­ra­li u izvoz.

An­ka­ra već go­di­na­ma, iz­no­si, čla­ni­ca­ma EU odre­đu­je kvo­te za sto­ku i me­so iako bi one mo­gle pro­da­ti vi­še, no za­pre­ka su vi­so­ke ca­ri­ne. Ti­je­kom 2015. čla­ni­ce EU u Tur­sku su iz­vez­le 86.000 to­na ži­vih go­ve­da, go­ve­đeg me­sa 9000 to­na i 1400 to­na mes­nih pro­izvo­da od go­ve­đeg me­sa u ukup­noj vri­jed­nos­ti od 350 mi­li­ju­na eura. Na eu­rop­skom pros­to­ru je­di­nu iz­nim­ku, od­nos­no bes­ca­rin­ske uvje­te tr­go­va­nja, da­li su sa­mo Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, ko­ja je proš­le go­di­ne u Tur­sku pla­si­ra­la oko pet ti­su­ća to­na go­ve­di­ne.

JURICA GALOIĆ/PIXSELL

Ti­je­kom 2015. kroz izvoz pro­da­no 26.771 go­ve­do

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.