NA­GRA­DA MK GROUPU

MERCATORU S I NEKTARU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Me­đu ovo­go­diš­njim do­bit­ni­ci­ma na­gra­de Su­per­bran­ds Sr­bi­ja na­la­ze se i tvrt­ke iz sas­ta­va MK Gro­upa, kao i Voj­no­me­di­cin­ska aka­de­mi­ja, Mer­ca­tor S i kom­pa­ni­ja Nek­tar. MK Com­mer­ce, MK Mo­un­ta­in Re­sort i Car­nex ko­ji pos­lu­ju u ok­vi­ru MK Gro­upa, do­bit­ni­ci su tri ovo­go­diš­nje na­gra­de Su­per­bran­ds Sr­bi­ja, za naj­bo­lji kor­po­ra­tiv­ni brend u ka­te­go­ri­ji agra­ra, tu­riz­ma i hra­ne. Pres­tiž­no priz­na­nje do­de­lje­no je i kom­pa­ni­ji Mer­ka­tor S i pred­stav­lja po­t­vr­du po­vje­re­nja po­tro­ša­ča i ko­ris­ni­ka us­lu­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.