BiH kroz ka­njon Ta­re gra­di ces­tu da raf­te­ri ne pre­la­ze u Cr­nu Go­ru

Na­met Cr­na Go­ra na­pla­ću­je ula­zak raf­te­ri­ma pet eura po oso­bi

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Me­ha­ni­za­ci­ja Oru­ža­nih sna­ga BiH pro­bi­ja se kroz ka­njon Ta­re, kr­če­ći šu­mu i ši­ka­ru za no­vu ces­tu ko­ja će omo­gu­ći­ti raf­ting bez pre­la­ska u Cr­nu Go­ru. Ces­ta na BiH stra­ni naj­ve­ćeg ka­njo­na u Eu­ro­pi bit će du­ga 18,5 ki­lo­me­ta­ra, a sta­jat će 1,5 mi­li­ju­na ma­ra­ka (oko 6 mil. kn). Za­jed­no ga gra­de op­ći­na Fo­ča i Mi­nis­tar­stvo od­bra­ne BiH, a po­moć je obe­ća­la i vla­da RS. “Ovo je pr­va fa­za ces­te ko­ja će se gra­di­ti i slje­de­će go­di­ne. Mis­li­mo da je ovo je­di­no rje­še­nje za odr­ži­vi tu­ri­zam na ri­je­ci Ta­ri”, ka­že Ra­di­sav Ma­šić, na­čel­nik op­šti­ne Fo­ča, pre­no­si In­di­ka­tor.ba.

“Pre­sret­ni smo i pre­za­do­volj­ni, svi­ma je poz­na­to ko­li­ko ima­mo pro­ble­ma na gra­ni­ci s cr­no­gor­skim in­s­pek­ci­ja­ma, što je uve­li­ko na­ru­ši­lo imidž svih raf­te­ra”, re­kao je Mi­ros­lav Da­vi­do­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja raf­te­ra Op­ći­ne Fo­ča. Ko­mer­ci­jal­nim raf­tin­gom u Fo­či ba­vi se dva­de­se­tak kam­po­va i klu­bo­va. Raf­te­ri ka­žu da im sam pre­la­zak gra­ni­ce ni­je ta­ko ve­li­ki pro­blem, ko­li­ko im ne­vo­lja za­da­je cr­no­gor­ska in­s­pek­ci­ja vi­so­kim na­me­ti­ma.

“Pos­ta­vi­li su na­me­te pred sam po­če­tak se­zo­ne od go­to­vo pet eura po oso­bi, ko­ji su za­kon­ski ne­ute­me­lje­ni, ali smo pri­si­lje­ni pla­ća­ti ih jer ne­ma­mo iz­bo­ra, ne mo­že­mo pro­ći”, objaš­nja­va Mi­ros­lav Da­vi­do­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja raf­te­ra Op­ći­ne Fo­ča. No­va ces­ta do­bro će do­ći i mje­šta­ni­ma se­la na ru­bu ka­njo­na ri­je­ke, ko­ja su bi­la od­sje­če­na od svi­je­ta. Raf­te­ri naj­av­lju­ju i do­dat­nu po­nu­du, sa­fa­ri i raz­gle­da­nje ka­njo­na kroz ko­ji pro­tje­če Ta­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.