NAJ­VI­ŠE ZA­POS­LE­NIH

U EU JOŠ OD 2008. GO­DI­NE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Broj za­pos­le­nih u Eu­rop­skoj uni­ji i euro­zo­ni u pr­vom je tro­mje­se­čju 2016. go­di­ne uve­ćan za dalj­njih 0,3 pos­to pre­ma tro­mje­se­čju ra­ni­je, pa je do­seg­nuo naj­vi­še ra­zi­ne od dru­ge po­lo­vi­ne 2008. go­di­ne, po­ka­za­li su naj­no­vi­ji se­zon­ski pri­la­go­đe­ni po­da­ci Eu­ros­ta­ta. U pr­vom je tro­mje­se­čju 2016. go­di­ne u EU bi­lo 231,3 mi­li­ju­na za­pos­le­nih, od če­ga 152,6 mi­li­ju­na u euro­zo­ni. To je naj­ve­ći broj za­pos­le­nih od tre­ćeg tro­mje­se­čja 2008., a u euro­zo­ni od če­t­vr­tog kvar­ta­la te go­di­ne. Tem­po ras­ta na tro­mje­seč­noj ra­zi­ni os­tao je vi­še-ma­nje ne­pro­mi­je­njen u us­po­red­bi sa če­t­vr­tim kvar­ta­lom 2015. go­di­ne. Naj­iz­ra­zi­ti­ji rast za­pos­le­nos­ti za­bi­lje­žen je u Če­škoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.