PRI­HO­DI INDITEXA VE­ĆI

12%, NA 4,9 ML­RD. EURA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naj­ve­ći la­nac tr­go­vi­na odje­ćom u svi­je­tu špa­njol­ski In­di­tex iz­vi­jes­tio je u sri­je­du o snaž­nom sko­ku pri­ho­da u pr­vom fi­skal­nom tro­mje­se­čju za­hva­lju­ju­ći br­zoj re­ak­ci­ji u pr­vom re­du bren­da Za­ra na ne­uobi­ča­je­ne vre­men­ske pri­li­ke. U raz­dob­lju od ve­lja­če do trav­nja ne­to do­bit Inditexa iz­no­si­la je 554 mi­li­ju­na eura. Pri­ho­di su po­ve­ća­ni 12 pos­to, na 4,88 mi­li­jar­di eura, pri če­mu su ih za­pra­vo pri­ko­či­li ne­po­volj­ni va­lut­ni te­ča­je­vi. Ako se iz­uz­me nji­hov utje­caj, uve­ća­ni su 17 pos­to. Iz špa­njol­ske su kom­pa­ni­je ta­ko­đer iz­vi­jes­ti­li da su otvo­ri­li 72 no­ve tr­go­vi­ne i sa­da ih ima­ju ukup­no 7085.

No­ve 72 tr­go­vi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.