MAERSK POVISUJE CI­JE­NE

PRI­JE­VO­ZA U EU­RO­PU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Svjet­ski li­der u kon­tej­ner­skom pri­je­vo­zu Maersk Li­ne iz­vi­jes­tio je kli­jen­te da će od sr­p­nja po­vi­si­ti vo­za­ri­ne na ru­ti od Da­le­kog is­to­ka pre­ma Eu­ro­pi. Od 1. sr­p­nja vo­za­ri­ne će iz­no­si­ti 1450 do­la­ra po kon­tej­ne­ru, iz­vi­jes­ti­li su iz dan­ske lo­gis­tič­ke kom­pa­ni­je, do­da­ju­ći da će vi­še ci­je­ne bi­ti na sna­zi za sve vr­ste te­re­ta. Naj­av­lje­no po­ve­ća­nje mo­žda i ne stu­pi na sna­gu, na­po­mi­nje Reuters, pod­sje­ća­ju­ći da je Maersk zbog pre­ko­mjer­nih brod­skih ka­pa­ci­te­ta čes­to bio pri­si­ljen pri­hva­ća­ti znat­no ni­že vo­za­ri­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.