Izvoz­nik u Egi­pat i gaz­da šk­ve­ra u Spli­tu u bi­ra­nom druš­tvu

In­s­pi­ri­ra­ju Eu­ro­pu Pet na­ših tvrt­ki na lis­ti njih 1000 ko­je je oda­bra­la Lon­don­ska bur­za

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - TO­MIS­LAV PILI

Uz She­riff i DIV, na lis­ti Gra­da­tin, Lo­gis­ta i Pet-Prom. “Pri­je pre­poz­na­ju stran­ci ne­go do­ma­ći”, ka­že Dar­ko Pap­po, član Upra­ve DIV-a

Sa­mo­bor­ski DIV te za­gre­bač­ke tvrt­ke She­riff Export-Im­port PG 93, Gra­da­tin, Lo­gis­ta i Pet-Prom hrvatski su pred­stav­ni­ci na ovo­go­diš­njoj elit­noj lis­ti “1000 europ­skih ma­lih i sred­njih tvrt­ki ko­je in­s­pi­ri­ra­ju Eu­ro­pu” u iz­bo­ru Lon­don­ske bur­ze. Ka­ko se na­vo­di u obraz­lo­že­nju, tim po­pi­som Lon­don­ska bur­za že­li me­đu­na­rod­nim inves­ti­to­ri­ma pred­sta­vi­ti oda­bra­ne europ­ske kom­pa­ni­je s ve­li­kim po­ten­ci­ja­lom ras­ta.

Da bi uš­le u iz­bor, tvrt­ke su mo­ra­le za­do­vo­lji­ti ne­ko­li­ko uvje­ta. Mo­ra­ju ima­ti ak­ti­van sta­tus, bi­ti u pri­vat­nom vlas­niš­tvu i re­gis­tri­ra­ne u Eu­rop­skoj uni­ji. Go­diš­nji pri­ho­di oda­bra­nih kre­ću se iz­me­đu 20 i 300 mi­li­ju­na eura, a pro­ma­tran je rast pri­ho­da u po­s­ljed­nje tri go­di­ne. Ti­me je sas­tav­ljen po­pis ko­ji po­ka­zu­je da je tih 1000 kom­pa­ni­ja ima­lo ukup­nu sto­pu ras­ta od 71 pos­to, dok je pr­vih sto­ti­nu ras­lo vi­še od 400 pos­to u pro­tek­le tri go­di­ne. K to­me, kom­pa­ni­je uvr­šte­ne na lis­tu bi­lje­ži­le su sto- pu ras­ta za­poš­lja­va­nja od 66 pos­to u pro­tek­le dvi­je go­di­ne. Gle­da­no po sek­to­ri­ma, prev­la­da­va­ju kom­pa­ni­je iz sek­to­ra pro­izvod­nje sa 255 pred­stav­ni­ka, sli­je­de pre­hram­be­ne kom­pa­ni­je sa 117 pred­stav­ni­ka te gra­đe­vin­ski i ne­kret­nin­ski sek­tor sa 98 kom­pa­ni­ja. Pet hr­vat­skih pred­stav­ni­ka ima pro­sječ­ne go­diš­nje pri­ho­de od 37 mi­li­ju­na eura, a go­diš­nje otvo­re 38 pos­to rad­nih mjes­ta vi­še.

Naj­ve­ći me­đu hr­vat­skim pred­stav­ni­ci­ma u ka­te­go­ri­ji pri­ho­da iz­me­đu 50 i 75 mi­li­ju­na eura je tvor­ni­ca vi­ja­ka DIV, ko­ja je i vlas­nik split­skog šk­ve­ra. Član Upra­ve Dar­ko Pap­po za Pos­lov­ni je dnev­nik ka­zao ka­ko ga iz­bor Lon­don­ske bur­ze ne iz­ne­na­đu­je s ob­zi­rom na re­zul­ta­te kom­pa­ni­je. “No, očito je da nas pri­je pre­poz­na­ju stran­ci ne­go do­ma­ći. Očito je da net­ko tko pra­ti biz­nis pre­poz­nao na­šu vri­jed­nost”, do­dao je Pap­po.

Na pi­ta­nje što DIV oče­ku­je u ovoj pos­lov­noj go­di­ni, Pap­po je ka­zao ka­ko tvrt­ka ima stal­ni trend ras­ta una­toč kri­za­ma jer su “ta­ko pos­lo­ži­li pos­lo­va­nje”. S dru­ge stra­ne, ula­zak na lis­tu iz­ne­na­dio je Mu­ra­ta Pa­ši­ća, vlas­ni­ka She­rif­fa, tvrt­ke iz drv­nog sek­to­ra i naj­ve­ćeg iz­voz­ni­ka dr­ve­ta u Egi­pat. “Proš­la go­di­na nam je bi­la re­kord­na, ali ova ne­će jer kli­jen­ti u Egip­tu ima­ju ve­li­kih pro­ble­ma s pla­ća­njem u de­vi­za­ma”, ka­že Pa­šić.

JELAVIĆ/PIXSELL

Mu­rat Pa­šić (She­riff) iz­ne­na­đen, u tvrt­ki To­mis­la­va De­be­lja­ka pak ni­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.