Impol uskoro pokreće proizvodnju u Ši­be­ni­ku i na jesen kre­će s no­vim za­poš­lja­va­njem

Pr­vi ko­rak Cilj je što pri­je i kva­li­tet­ni­je sa­ni­ra­ti pos­tro­je­nje va­lja­oni­ce na­kon po­ža­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC

Slo­ven­ski alu­mi­ni­jaš Impol s pro­izvod­njom u Slo­ve­ni­ji, Hr­vat­skoj i Sr­bi­ji, du­go­roč­no pla­ni­ra mi­li­jar­du eura go­diš­njeg pri­ho­da, a u 2016. i zna­tan rast: pri­hod ko­ji pre­ma­šu­je 600 mi­li­ju­na eura te ne­to do­bit od 19 mi­li­ju­na eura, naj­a­vio je di­rek­tor Im­po­la Jer­nej Čokl. Uklju­ču­je to i plan za ši­ben­ski TLM Alu­mi­ni­um, u či­jem je ste­ča­ju od­lu­kom skup­šti­ne vje­rov­ni­ka Im­polTLM od­ne­dav­no u za­ku­pu an­ga­ži­rav­ši 290 rad­ni­ka ob­no­vio proizvodnju, ali je zbog po­ža­ra u va­lja­oni­ci nas­tav­lja sma­nje­nim op­se­gom.

Svo­je pro­izvod­ne ak­tiv­nos­ti sto­ga slo­ven­ska tvrt­ka nas­tav­lja po­ja­ča­nim ra­dom u va­lja­oni­ca­ma u Slo­ven­skoj Bis­tri­ci i Se­voj­nu, dok će u Aus­tri­ji i Ita­li­ji ku­po­va­ti dio to­plo va­lja­nih pro­izvo­da. Ta­ko će dok ne za­vr­ši re­mont pos­tro­je­nja u Ši­be­ni­ku za­okru­ži­ti pro­izvod­ni­ce nju i u va­lja­oni­ci tra­ka i li­mo­va, kao i u va­lja­oni­ci fo­li­ja. Po­t­vr­dio nam je to To­maž Smo­lar, di­rek­tor Im­po­lo­ve Va­ljao- u Slo­ve­ni­ji, ujed­no di­rek­tor tvrt­ke Im­polTLM za­du­žen za ši­ben­sku va­lja­oni­cu. U pr­voj fa­zi, doz­na­je­mo, cilj je što pri­je i kva­li­tet­ni­je sa­ni­ra­ti pos­tro­je­nje na­kon po­ža­ra, što ka­ne oba­vi­ti u su­rad­nji s do­bav­lja­či­ma re­zerv­nih di­je­lo­va i opre­me iz Eu­ro­pe. Ne­ovis­no o po­ža­ru, na­ime, ka­že, pre­dvi­đe­na su bi­la ula­ga­nja jer je ri­ječ o opre­mi iz 2000. ko­ja ni­je suk­lad­na zah­tje­vi­ma su­vre­me­ne pro­izvod­nje. Na­kon sa­na­ci­je sli­je­de dalj­nja ula­ga­nja u mo­der­ni­za­ci­ju, dok 290 rad­ni­ka ko­je je ovaj za­ku­pac an­ga­ži­rao nas­tav­lja­ju ra­di­ti, a bit će uklju­če­ni i u pos­lo­ve re­mon­ta.

“Oče­ku­je­mo da će­mo proizvodnju u Ši­be­ni­ku us­pos­ta­vi­ti do kra­ja ko­lo­vo­za, pa se na jesen oče­ku­je i no­vo za­poš­lja­va­nje”, ka­že Slo­mar, do­da­ju­ći da će va­lja­oni­ci hlad­no va­lja­nih pro­izvo­da tre­ba­ti do­bro odr­ža­va­nje, što upu­ću­je i na po­tre­bu za ula­ga­njem u nje­zi­nu pot­pu­nu funk­ci­onla­nost. Doz­na­je­mo da se odvi­ja­ju i raz­go­vo­ri iz­me­đu pred­stav­ni­ka Im­po­la i naj­ve­ćeg nje­mač­kog pro­izvo­đa­ča to­plo va­lja­nih stro­je­va. U toj su­rad­nji Impol raz­ma­tra bu­du­ći ra­zvoj i ula­ga­nja. Što se Ši­be­ni­ka ti­če, na­kon pla­ni­ra­nih 110 ti­su­ća to­na za 2017., cilj je i u Ši­be­ni­ku ubr­za­ni rast pro­izvod­nje, i to na 150 ti­su­ća to­na hlad­no va­lja­nih pro­izvo­da te 200 ti­su­ća to­na to­plo va­lja­nih, a na­kon 2020. oče­ku­ju se ubr­za­na ula­ga­nja na to­plo­va­ljač­kom pos­tro­je­nju. Sam ugo­vor o za­ku­pu iz­vr­ša­va se ured­no, po­t­vr­đu­je se u iz­vješ­ću ste­čaj­nog upra­vi­te­lja. Im­po­lo­vo naj­važ­ni­je tržište os­ta­je Eu­ro­pa, po­seb­no Nje­mač­ka. Tvrt­ka tre­nu­tač­no za­poš­lja­va 2140 lju­di, a uz po­ve­ća­nje bro­ja za­pos­le­nih u Ši­be­ni­ku, pla­ni­ra i no­va rad­na mjes­ta u Slo­ve­ni­ji.

H. J./PIX

Ula­gat će u opre­mu jer po­tje­če iz 2000.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.